Корнелия Нинова: Спрете се - нека спорим за реални политики с грижа за хората

Спрете се. Бъл­гария е изп­равена пред една от най– теж­ките социални и икономически кризи. Срутището ГЕРБ влачи страната ни надолу по склона.
Хиляди бъл­гар­ски граж­дани са без работа, над милион на прага на бед­ността. Мал­ките и сред­ните фирми са на колене. Мнозина не могат да стиг­нат до качес­т­вено лечение, а децата ни са все по-функционално нег­рамотни.
Пен­сионерите имат нужда от грижа. Земеделието и туриз­мът — от под­к­репа. Това са въп­росите на деня.
Вместо с тях­ното решаване, цялото ни общес­тво бива занимавано с клюки, инт­риги, фал­шиви социологии, скрити сметки и мръсни игри, които не поз­нават граници, удари под кръста, които не приз­нават лично прос­т­ран­с­тво.
Всеки ден истината се под­меня според сумата, платена за такава „истина’“.
Спрете се! Време е да се със­редоточим върху кам­панията с акцент върху реал­ните политики с грижа за хората. Нека спорим за това.
Нека всеки даде решения как да стабилизираме икономиката, как да повишим доходите, как да стабилизираме здрав­ната си сис­тема, как да спасим красивата си природа, как да си вър­нем дос­тойн­с­т­вото на меж­дународ­ната сцена и силата си като народ.
И нашият народ да решава свободно със силата на аргумен­тите и разума, а не по силата на страха и несигур­ността.

От Фейс­бук