Член на Изпълкома на БФС: Йордан Лечков не казва истината

Член на Изпълкома на БФС: Йордан Лечков не казва истината

Венци Стефанов похвали Емил Костадинов и Ангел Стойков, защити Ивелин Попов

Президен­тът на Славия и член на Изпъл­кома на БФС Вен­цес­лав Стефанов гос­тува в предаването „Тази сут­рин“ по bTV. Той комен­тира проб­лемите в управ­лението на фут­бол­ната цен­т­рала и поведението на вицеп­резидента Йор­дан Леч­ков, който оспорва впис­ването на времен­ния бос на БФС Михаил Касабов. „Според решението, което взехме на пос­лед­ния Изпъл­ком, временно изпъл­няващ длъж­ността е Михаил Касабов. Йор­дан Леч­ков също беше от тези, които взеха решението. Всички се под­писаха, но ако той не се е под­писал, това говори лошо за него. Решихме единодушно сегаш­ното ръковод­с­тво да си подаде остав­ката, след като Борис­лав Михай­лов подаде своята. Не знам защо Йор­дан Леч­ков прави така, че да изос­тря обс­танов­ката. Има стеног­рама. За да я видите, може да ви съдейс­тва Михаил Касабов. Мога да кажа, че Леч­ков не казва истината“, обяви Венци Стефанов.

Йор­дан Леч­ков не е човекът, който ще решава съд­бата на хората в БФС. Не знаех, че е турис­тическа фирма и че се грижи за пътуването и хотелите. Той е определен да отговаря за национал­ния отбор и да помага със съвети. Виж­дате обаче каква е ситуацията там. Емил Кос­тадинов отговаря за юношес­ките гар­нитури и младеж­кия национален отбор, където има нап­редък. Тези мом­чета, които раз­биха Полша с 3:0, бяха съб­рани от Ангел Стой­ков преди шест години. Запом­нете това име. Те са негови рожби. Сегаш­ният му отбор (U19) също стигна до елит­ните квалификации. Сега са в Тур­ция и Емил Кос­тадинов е плътно до отбора. Проб­лемът при нас е, че имаме качес­т­вени деца, които се раз­виват на ниво до 21 години, но след това се къса връз­ката. Защото не им се дава шанс да играят в отборите, а се взимат чуж­денци“, попита босът на Славия.

След остав­ката на Борис­лав Михай­лов започ­наха да се пораж­дат порочни прак­тики: „Аз искам, той иска, друг иска да стане президент на БФС.“ Много кан­дидати се появиха. Сигурно са 99. Няма да се изненадам, ако Йоло Денев се кан­дидатира. Дали Емил Кос­тадинов е готов за президент на БФС? Емо не страда от болни амбиции, той е кротък човек, върши си отлично работата, но не мисля, че има желание да е кан­дидат за БФС, защото не обича да се навежда. Любо Пенев е добро момче, хубаво играе тенис, раз­бира от фут­бол, но… Не мисля, че Димитър Бер­батов е вариант. Той обича да гледа нещата отгоре, той е голямата работа. Трябва човек, който обича децата, фут­бола. Нужен е доказан човек. Борис­лав Михай­лов с въз­мож­нос­тите си, кон­так­тите си и авторитета си нап­рави така, че непопуляр­ната във фут­бола Бъл­гария да има тол­кова пред­с­тавители в струк­турите на УЕФА“, каза още Стефанов.

За мен Ивелин Попов е прав да се откаже от национал­ния отбор. Той е мъжко момче и не обича някой да му се качва на главата. Има сърце и дупе. Явно му е пис­нало всички да се правят на начал­ници. Отиде да говори с феновете на мача с Анг­лия, когато другите се приб­раха. За мен ситуацията с расизма беше пос­тановка. Кой я е наредил, не мога да кажа“, продължи президен­тът на Славия.

“Защо не питате Леч­ков кога ще има кон­г­рес? Нали той определя. Трябва да се внимава, защото ако изборът е през януари или март, ще се обърка провеж­дането на пър­вен­с­т­вото. Ще бъдат засег­ната работата на раз­лични комисии“, завърши Вен­цес­лав Стефанов.