Апелативен съд в САЩ отхвърли искане вицепрезидентът Пенс да отмени победата на Байдън

Апелативен съд в САЩ отхвърли искане вицепрезидентът Пенс да отмени победата на Байдън

Вандали “изрисуваха“ къщи на двамата най-високопоставени парламентаристи Нанси Пелоси и Мич Макконъл

Федерален апелативен съд отх­върли искането на кон­г­рес­мен от репуб­ликан­ците да бъде поз­волено на вицеп­резидента Майк Пенс да отмени победата на президен­т­с­ките избори от 3 ноем­ври на Джо Бай­дън в полза на дейс­т­ващия президент на САЩ Доналд Тръмп, предаде Рой­терс.

В крат­ките мотиви за решението си трич­лен­ният със­тав на съда пот­върди решението на федерален съдия от петък искът на Луи Гомърт, репуб­ликанец от Камарата на пред­с­тавителите на Кон­г­реса, да не бъде удов­лет­ворен. Според Гомърт Пенс има право да обяви победата на Бай­дън за недейс­т­вителна, когато в сряда Кон­г­ресът се събере да утвърди резул­татите. Тръмп, който също е репуб­ликанец, отказа да приз­нае победата на Бай­дън, твър­дейки без доказател­с­тва, че победата му се дължи на масови измами. Десетки пред­с­тавители на избор­ните власти и съдии от цялата страна отх­вър­лиха твър­денията на Тръмп.

Според американ­с­ката сис­тема президен­тът се определя от Избирател­ната колегия, в която отдел­ните щати и окръг Колум­бия имат право на определен брой елек­тор­ски гласове въз основа на пред­с­тавител­с­т­вото си в Кон­г­реса. Бай­дън, който спечели народ­ния вот с над 7 млн. гласа раз­лика, над­деля в Избирател­ната колегия с 306 срещу 232 гласа. Американ­с­ките закони изис­к­ват на 6 януари Кон­г­ресът официално да преб­рои елек­тор­с­ките гласове от колегията.

Гомърт, репуб­ликанец от Тек­сас и лоялен привър­женик на Тръмп, подаде иска заедно с репуб­ликанци елек­тори (членове на Избирател­ната колегия) от Аризона с мотива, че Пенс като пред­седател на Сената има право да отменя елек­тор­ски гласове. Но според окръжен съдия Джереми Кер­нодъл — самият който е наз­начен от Тръмп — пос­танови в петък, че ищците нямат основание за иска си, защото не се претър­пели лична вреда. Съдиите от апелатив­ния съд, всеки от които също е наз­начен от Тръмп, се съг­ласиха с това. Минис­тер­с­т­вото на правосъдието, което пред­с­тав­лява Пенс, беше против иска.

Някои кон­г­рес­мени репуб­ликанци заявиха, че ще се противопос­тавят на преб­рояването на гласовете, макар и опитът им да изг­лежда без никакви шан­сове да промени раз­в­ръз­ката. В събота сенатор Тед Круз обяви, че група от 11 сенатори ще оспорят резул­тата на Бай­дън в Избирател­ната колегия.

Майк Пенс под­к­репи намерението на репуб­ликан­ците в Кон­г­реса да оспорят на съв­мес­т­ното заседание на двете камари на законодател­ния орган на 6 януари резул­тата от президен­т­с­ките избори. По време на самата процедура вицеп­резиден­тът ще пред­седател­с­тва заседанието, защото според американ­с­ката кон­с­титуция той е и пред­седател на Сената.

Същев­ременно бяха ван­дализирани домове на лидера на репуб­ликан­с­кото мнозин­с­тво в Сената Мич Мак­конъл и на пред­седател­ката демок­рат на Камарата на пред­с­тавителите Нанси Пелоси, предаде АФП. Пред къща на Нанси Пелоси в Сан Фран­циско са намерени свин­ска глава и изкус­т­вена кръв на 2 януари. Със спрей на вратата на гаража е изписан зад­рас­кан над­пис “2000 долара“, след­ван от изреченията “Премах­нете наемите!“ и “Искаме всичко!“

При къща на Мич Мак­конъл в Луивил, щата Кен­тъки, пък на вход­ната врата и на един прозорец са изписани “Къде са ми парите“ и “Мич убива бед­ните“. Мак­конъл раз­п­рос­т­рани изяв­ление, че под­к­репя мир­ните протести. “Това обаче е друго. В нашето общес­тво няма място за ван­дализма и политиката на сплаш­ване“, добавя той.

Ван­дал­с­ките прояви идват след интен­зивен дебат за план от около 900 млрд. долара за въз­с­тановяване от пос­ледиците от COVID-19, който беше приет в Кон­г­реса и ратифициран от президента Тръмп. Репуб­ликан­ците в Кон­г­реса блокираха пред­ложение на демок­ратите индивидуал­ните парични помощи по този план да се увеличат от 600 на 2000 долара, въп­реки че самият Тръмп под­к­репя това увеличение.

“Сенатът няма да допусне да бъде сплашен да отпусне още повече взети назаем сред­с­тва, които ще отидат в ръцете на богатите приятели на демок­ратите, които не се нуж­даят от тази помощ“, заяви в сряда Мич Мак­конъл. Той определи пред­ложението като “социализъм за богаташи“, тъй като индивидуал­ните помощи ще бъдат пратени и на “домакин­с­тва, където няма загуба на работа или на доход.