Големият пианист Людмил Ангелов ще свири със Софийската филхармония

Големият пианист Людмил Ангелов ще свири със Софийската филхармония

Кон­цер­тът ще бъде на 25 ноем­ври. Жерар Косе няма да прис­тигне в София за кон­церта със Софийс­ката фил­хар­мония на 25 ноем­ври поради зат­руд­нения, свър­зани с Ковид. На негово място пуб­ликата ще слуша вир­туоз­ния пианист Люд­мил Ангелов. Той ще пред­с­тави Първи кон­церт за пиано от Чай­ков­ски. В прог­рамата са включени Бер­лиоз — увер­тюрата “Рим­ски кар­навал“, и Прокофиев — изб­рани откъси от балета “Ромео и Жулиета“. Диригент е маес­тро Ян-Латам Кьониг. „Едно от най-обичаните произ­ведения на всички времена, кон­цер­тът за пиано на Чай­ков­ски впечат­лява със своята вир­туоз­ност, ефек­т­ност, под­чер­тана патетич­ност и роман­тично опиянение. Блес­тящата тех­ника и изк­лючително красивият и зав­ладяващ тематизъм определят музиката и в трите му части“. Роденият във Великоб­ритания Ян Латам-Кьониг е музикален дирек­тор на “Новая опера“ в Мос­ква от 2011 г. и главен диригент на Флан­дър­с­кия сим­фоничен оркес­тър в Бурж, Бел­гия. Има ангажименти с Нов национален театър в Токио, има ангажименти с Фин­лан­д­с­ката и Пол­с­ката национална опера.