Субсидиите за мярка 10 се режат, ако пасищата от НАТУРА са в национални паркове

Субсидиите за мярка 10 се режат, ако пасищата от НАТУРА са в национални паркове

С пос­лед­ните промени в Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони, които ще бъдат приети на пред­с­тоящия мониторин­гов комитет, се приемат две нови корек­ции в под­помагането, които изк­люч­ват суб­сидирането, съобщи Синор.бг. Става въп­рос за мярка 10 „Агроекология и климат“, където при условията за допус­тимост по нап­рав­ление „Въз­с­тановяване и под­дър­жане на земите с висока природна стой­ност (ВПС 1)“ от обх­вата на мяр­ката се изк­люч­ват пос­тоянно зат­ревените площи в зоните от Натура 2000, които са с влезли в сила заповеди за тях­ното обявяване е са в рам­ките на национал­ните пар­кове и резер­вати. Всички фемери, които досега са получавали под­помагане за подобни площи, са длъжни да прис­пособят ангажимен­тите си след тях­ното отпадане. В случай, че площи от ангажимента на земедел­с­кия стопанин бъдат изк­лючени от обх­вата поради влезли в сила заповеди за обявяване на зони по Натура 2000, ангажимен­тът може да се прек­рати, като няма да се изис­ква въз­с­тановяване на полученото финан­сово под­помагане по нап­рав­лението, се посочва в решението. С пред­ложените тек­с­тове се предос­тавя право на бенефициен­тите да продъл­жат изпъл­нението на ангажимен­тите само с площи от ангажимента, които не са изк­лючени от обх­вата на мяр­ката, или ако не са съг­ласни, да им бъдат прек­ратени ангажимен­тите, без да се изис­ква въз­с­тановяване на получените финан­сови сред­с­тва. Към нас­тоящия момент Минис­тер­с­тво на окол­ната среда и водите, в съот­вет­с­т­вие с процедурата за обнарод­ване на заповеди за зони от мрежата Натура пред­с­тавя за общес­т­вено обсъж­дане зони по Дирек­тивата за опаз­ване на природ­ните мес­тообитания и на дивата флора и фауна. Част от новите зони вече са обнарод­вани, друга част са в процес на пуб­лично обсъж­дане, останалата част се очаква да влязат в сила до март месец 2021 г., припом­нят от минис­тер­с­т­вото на земеделието. Едно от задъл­женията на бенефициен­тите по нап­рав­лението е да изпъл­няват дей­нос­тите на поне 90 % от одоб­рената площ. Иден­тично е изис­к­ването и при удъл­жаване с една или две години на ангажимен­тите. След обнарод­ване на новите заповеди земедел­с­ките стопани няма да могат да продъл­жат да заявяват тези площи по нап­рав­лението. В резул­тат на това фонд „Земеделие” може да прек­рати ангажимен­тите. В някои случаи е въз­можно една част от площта на ангажимента да бъде изк­лючена от обх­вата на мяр­ката, а друга част да попада в допус­тимите за под­помагане площи, като земедел­с­кият стопанин може да продължи изпъл­нение на дей­ности по нап­рав­лението с отговарящите на условията за допус­тимост площи.

Другата промяна в мярка 10 е свър­зана с нап­рав­лението „Традиционни прак­тики за сезонна паша (пас­торализъм), където се въвежда задъл­жение живот­ните да бъдат прид­ружавани от пас­тир или ако стадото се пази само от кучета, то се въвежда изис­к­ване на тях да им се пос­тавят спъвачки, за да не нападат преминаващи хора. Тази промяна се въвежда по пред­ложение на екоминис­тер­с­т­вото и дирек­торите на Национал­ните пар­кове, които са сиг­нализирали за без­п­ризорни кучета, които се намират извън определените за паша райони. В някои случаи изпол­з­ваните кучета са по-агресивни и без сред­с­тва за ограничаване на движението им е налице риск от въз­ник­ване на инциденти с преминаващи в района хора и животни. С въвеж­дането на тези задъл­жения, в по-голяма степен ще се доп­ринесе за под­дър­жане раз­нооб­разието на екосис­темите и защита на дивата природа и опаз­ване и под­дър­жане на биологич­ното раз­нооб­разие в екосис­темите на Национал­ните пар­кове, се посочва още в мотивите за новите пред­ложения.