БСП разглежда четири сценария за бъдеще на правителството

БСП разглежда четири сценария за бъдеще на правителството

Корнелия Нинова заговори за програмен кабинет с хоризонт до края на годината

Прог­рамно правител­с­тво, със­тавено от досегаш­ните четири пар­тии, с ман­дат до края на годината, е изход от кризата — това е фор­мулиров­ката на лидера на БСП Кор­нелия Нинова. Тя ще пред­ложи на останалите пар­тии от чет­вор­ната коалиция да под­пишат общо споразумение, а не както досега — БСП, ИТН и ДБ под­писаха двус­т­ранни споразумения с ман­датоносителя ПП.

На днеш­ното заседание на Национал­ния съвет на БСП пред­седателят на пар­тията и вицеп­ремиер Кор­нелия Нинова очерта 4 варианта в сегаш­ната политическа ситуация.

По думите й пър­вият е правител­с­тво на мал­цин­с­т­вото, което е трудно, но не невъз­можно. Според нея си зас­лужава да се опита този вариант, за да се приеме актуализацията на бюджета, чрез която да се осъщес­т­вят икономичес­ките и социални мерки и да се задейс­тва плана за въз­с­тановяване и раз­витие, който изис­ква промяна в около 20 закона, т.е. наложително е да има дейс­т­ващ пар­ламент.

Тя посочи като втори вариант ново правител­с­тво в рам­ките на този пар­ламент. „Първо ман­дат биха получили Продъл­жаваме промяната. Те категорично са заявили без ГЕРБ, ДПС и “Въз­раж­дане“. Оставаме отново в същия фор­мат, в който сме и сега, без ИТН. Втори поред за даване на ман­дат са ГЕРБ. Те са в изолация и не сме чули още никой да иска да прави коалиция с тях. За нас това също е невъз­можно“, обясни ситуацията Нинова.

Тя допълни, че третият ман­дат е по избор на президента, но за него вече има желаещи, а именно ИТН. „ Това изг­лежда нелогично. Да събориш кабинет, да не под­к­репяш правител­с­тво на мал­цин­с­т­вото, да хвър­ляш дър­жавата в хаос, за да получиш третия ман­дат и пак да нап­равиш правител­с­тво на мал­цин­с­т­вото е нелогично. Това е загуба на време, на ресурси“, каза още Нинова.

По думите й третата въз­мож­ност са нови избори, но това би било фатално. „Такива избори биха били въз­можни през сеп­тем­ври – октом­ври. На прага на тежка зима, на пропус­нато лято, без ком­пен­сация за доходите и икономиката“, допълни аргумен­тите си против пред­седателят на БСП.

Чет­вър­тият вариант, който е и ней­ното пред­ложение, е за изгот­вяне на прог­рама на правител­с­т­вото от досегаш­ните четири пар­тии и посоч­ване на хоризонт за дей­ността му. „Както знаете един от недос­татъците на сегаш­ното правител­с­тво е, че нямаме прог­рама.

Много пъти го пос­тавяхме този въп­рос пред всякакви фор­мати. Не е нор­мално тол­кова време да нямаме прог­рама. Нека обмис­лим вариант БСП да покани на раз­говори досегаш­ните коалиционни пар­т­ньори, включително ИТН с пред­ложение да нап­равим прог­рама с много ясно раз­писани стъпки какво ще нап­равим оттук нататък с оглед на ситуацията. И да сложим хоризонт на такова правител­с­тво. Помис­лете дали да не пред­ложим такъв вариант и хоризонт до края на годината“, заяви Нинова.