Петков отхвърли украинските искания за оръжие

Петков отхвърли украинските искания за оръжие

Тази дис­кусия за дали ще даваме оръжия на Украйна или не, я водихме, имаме решение на Народ­ното съб­рание, ще спаз­ваме решението. Това заяви премиерът Кирил Пет­ков, предаде корес­пон­ден­тът на БГНЕС. Пър­вите тех­ники за ремонт идват, което сме обещали, това ще нап­равим, под­черта Пет­ков.

В понедел­ник украин­с­кият пос­ланик Виталий Мос­каленко съобщи, че е изп­ратил официална нота до Вън­шно минис­тер­с­тво, с искане да предос­тавим на страната му военна помощ под фор­мата на артилерийски оръдия, минох­вър­гачки и реак­тивни сис­теми за зал­пов огън. Вицеп­ремиерът и минис­тър на икономиката Кор­нелия Нинова, в чийто ресор е износът на военна продук­ция вед­нага отх­върли украин­с­ките искания.

Не смятам, че на всеки две сед­мици трябва да отваряме тази тема наново, това което нап­равихме за Украйна на ниво под­к­репа за бежанци, сред­с­тва, вкарали сме всякакви помощи хуманитарни, ще ремон­тираме техни тех­ники — бойни машини, това, че всич­ките мерки сме под­к­репили, когато става дума за сан­к­циите за Русия. Бъл­гар­с­ката дър­жава сме нап­равили дос­татъчно за тях­ната под­к­репа и ще продъл­жим, бе категоричен вчера Кирил Пет­ков.

С всички мерки сме под­к­репили сан­к­циите спрямо Русия, Бъл­гар­с­ката дър­жава е нап­равила дос­татъчно, комен­тира още Пет­ков.