Иво Христов в ЕП: В ход е стратегия за разрушаването на ЕС в сегашния му вид

Иво Христов в ЕП: В ход е стратегия за разрушаването на ЕС в сегашния му вид

Бър­зането и занижените критерии по отношение на Северна Македония и Украйна показ­ват желание за тран­с­фор­миране на Съюза в твърдо ядро и санитарна периферия”, смята евродепутатът

 

Пред­с­тои Съюзът да вземе решение относно началото на преговорите за раз­ширяване към Запад­ните Бал­кани. Като аргумент те да започ­нат с Репуб­лика Северна Македония се посочва нуж­дата от „бърза писта за Украйна“, която е пос­ледна по време, но въп­росът ѝ не тър­пял отлагане.

В логиката на много европейски лидери една грешка е повод да ускорим друга грешка. Всички знаем, че нито Скопие, нито Киев могат скоро да изпъл­нят критериите от Копен­хаген.“

Това заяви в изказ­ването си по време на пленар­ната сесия на Европейс­кия пар­ламент в Страс­бург Иво Хрис­тов, член на Групата на Прог­ресив­ния алианс на социалис­тите и демок­ратите в ЕП (S&D).

Боя се, че бър­зането и занижените изис­к­вания издават неп­риз­натата цел: това е стратегия за раз­рушаването на Съюза в сегаш­ния му вид. С очевид­ното намерение той да бъде тран­с­фор­миран в твърдо ядро и санитарна периферия“, каза още бъл­гар­с­кият евродепутат.

Рис­куваме имп­лозия заради егоис­тич­ните сметки на политически и кор­поративни кръгове, чиято източна политика се провали, и сега, в кон­тек­ста на вой­ната, свиват амбициите си до ком­форта на своите нации“, смята Иво Хрис­тов.

По думите му, това е отказ от идеала за мирна и благоден­с­т­ваща Европа.

Съюзът трябва да остане верен на своите цен­ности и правила. Понякога, каз­ваше Фран­соа Митеран, най-спешно е да се изчака. Сега момен­тът е такъв. Най-неотложното е да не бър­заме“, категоричен бе Хрис­тов.