Социалист: Постигнахме целта ГЕРБ и Борисов да слязат от сцената

Резул­татът от изборите по начинът, по който е под­реден, показва едно – бъл­гар­с­ките граж­дани искат промяна. И независимо, че БСП не пос­тигна резул­тата, който очак­ваше, ние сме доволни от край­ния резул­тат, а той е че Бойко Борисов и ГЕРБ трябва да слязат от сцената.“ Това заяви членът на Изпъл­нител­ното бюро на БСП и кмет на Дряново Трифон Пан­чев в ефира на БНТ.

Трифон Пан­чев уточни: „Целият ресурс на дър­жавата беше впрег­нат, включително и медиите, и така опозицията бе изтикана в ъгъла. Трябва да обър­нем внимание и на социологичес­ките проуч­вания, които също пов­лияха, тъй като целта беше да се демотивират избирателите“, каза още той.

БСП няма да учас­тва във властта на всяка цена“, категоричен бе той. „Ние 4 години пазехме една опозиционна линия и зас­таваме със същите тези, които отс­тоявахме през годините. Ние можем и искаме да под­к­репим едно раз­лично правител­с­тво, което да даде надежда на хората. Правител­с­тво, пред­ложено от ГЕРБ, по никакъв начин не може да бъде под­к­репено от нас“, каза още Пан­чев.

Ролята на президента в тези избори, Трифон Пан­чев комен­тира така: „Румен Радев призова граж­даните да гласуват за промяната, което означава, че е под­к­репил и левицата.

Трифон Пан­чев заяви, че оттук нататък на левицата пред­с­тои да води един много дълъг и задъл­бочен раз­говор за това какви да са дейс­т­вията й. Той припомни и че вчера цялото Изпъл­нител­ното бюро на БСП подаде оставка. „При положение, че имаме този резул­тат, беше ясно, че трябва да понесем отговор­ност, но шест месеца, след като беше изб­ран с пряк вот пред­седателят на пар­тията, е смешно да говорим за остав­ката й“, комен­тира той. Трифон Пан­чев отбеляза, че левицата е един­с­т­вената пар­тия, където се търси отговор­ност заради резул­тата, което е показателно.

Аз смятам, че нашият лидер ни води в правил­ната посока, защото не учас­т­ваме в зад­кулисни сделки. Нашата цел е бъл­гар­с­ките граж­дани да живеят един по-нормален и дос­тоен живот, ние затова учас­т­ваме в политиката“, завърши Трифон Пан­чев.