ЦИК съветва как да гласуваме машинно на 4 април

ЦИК съветва как да гласуваме машинно на 4 април

На 4 април избирателите ще имат въз­мож­ност да гласуват чрез специализирано машинно уст­ройс­тво в 9390 сек­ции. Имате право да изберете, как да гласувате — с хар­тиена бюлетина или чрез машина. Това съоб­щиха от прес­цен­търа на ЦИК.

На https://www.cik.bg/bg/ns2021/machine е списъкът на избирател­ните сек­ции, в които ще се проведе машинно гласуване.

Ето съветите на ЦИК:

На таб­лото пред избор­ното помещение можете да се запоз­наете със списъка на пар­тиите, коалициите, независимите кан­дидати, както и с имената от кан­дидат­с­ките листи към тях.

След това влезте в избор­ното помещение. Легитимирайте се с лична карта или зелен пас­порт. Заявете, че желаете да гласувате с машина. Член на сек­цион­ната избирателна комисия Ви предос­тавя карта. Пос­тавете кар­тата за гласуване в машината, за да се активира елек­т­рон­ната бюлетина. Тя изг­лежда по същия начин като хар­тиената. Раз­г­ледайте бюлетината“, посочиха от ЦИК.

С бутоните в дол­ната част на екрана можете да преминете към след­ваща страница или да се вър­нете назад. Нап­равете своя избор чрез докос­ване на екрана в квад­рат­чето за пар­тия, коалиция, независим кан­дидат или „не под­к­репям никого“. След това можете да отбележите преферен­ция за пред­почитания кан­дидат от изб­раната от Вас листа чрез докос­ване на екрана в кръг­чето. Вижте своя избор отразен на екрана. Ако сте сбър­кали, може да нап­равите корек­ция чрез докос­ване на раз­лични от пър­воначално отбелязаните квад­ратче и кръгче. Мар­кирайте полето „прег­лед“. Когато вече сте сигурни в избора си, докос­нете полето „гласуване“ в дол­ната част на екрана. Пот­вър­дете своя избор“, добавиха от ЦИК.

Машината раз­печатва раз­писка с вота Ви. Вземете раз­пис­ката, проверете вота си в нея и я сгънете с тек­ста навътре. Извадете кар­тата от машината. Пус­нете раз­пис­ката в неп­роз­рач­ната кутия. Вър­нете кар­тата на сек­цион­ната избирателна комисия.

Под­пишете се в избирател­ния списък, че сте гласували и вземете лич­ната си карта.

Моля, спаз­вайте противоепидемич­ните мерки, носете маска, спаз­вайте дис­тан­ция! Бъдете активни, гласувайте!“, допъл­ниха от ЦИК.

За повече инфор­мация посетете сайта на Цен­т­рал­ната избирателна комисия – www.cik.bg