ЦИК: 6895 кандидати се състезават за новия парламент

ЦИК: 6895 кандидати се състезават за новия парламент

6895 кан­дидати се със­тезават за новия пар­ламент, обобщи на редов­ния брифинг на Цен­т­рал­ната избирателна комисия ней­ният говорител Димитър Димит­ров, цитиран от Актуално.ком. 465 сек­ции ще бъдат образувани в чуж­бина, като повече от половината вече са получили своите изборни книжа. В страната стационар­ните избирателни сек­ции са 11 983, 9398 сек­ции ще може да се гласува с машини. В бол­ниците ще има най-малко 88 ковид сек­ции, а колко ще са под­виж­ните сек­ции ще стане ясно след окон­чател­ното им образуване. Студен­тите могат да гласуват в града, в който учат. От ЦИК инфор­мират, че студен­тите, които са с пос­тоянен адрес в друго населено място, могат да гласуват на 4 април в сек­ция по избор. Инфор­мация за мобил­ните сек­ции ЦИК ще даде на пър­вия брифинг в деня на изборите. Хората, които са в каран­тинирани в пос­лед­ните 3 дни — за тях не същес­т­вува въз­мож­ност да гласуват, каза още Димит­ров. Има и по-сложни казуси, когато каран­тинираният е на адрес, раз­личен от пос­тоян­ния и нас­тоящия адрес, добави той. 3401 наб­людатели са регис­т­рирани, а организациите, които ще наб­людават изборите, са 28. Каран­тинираните ще могат да гласуват в 185 под­вижни сек­ции, като този брой може и да нарасне до неделя. Сек­циите, в които ще се гласува по обичай­ния начин, са 11 983. Ще има 409 под­вижни сек­ции за хора с увреж­дания. Социологичес­ките аген­ции, които ще имат право да правят Exit Pool, са 5 и за тях ще работят 1400 служители.