Машините за гласуване не могат да издадат тайната на вота

Машините за гласуване не могат да издадат тайната на вота

Отмина вчера край­ният срок, който имаха Дър­жав­ната аген­ция за елек­т­ронно управ­ление, Бъл­гар­с­кият инс­титут за стан­дар­тизация и Бъл­гар­с­кият инс­титут по мет­рология (БИМ) да завър­шат сер­тифицирането на уст­ройс­т­вата за гласуване. Преди дни пред БНР, пред­с­тавители на ангажираните инс­титуции обяс­ниха, че изпит­ванията са завър­шени успешно. Доц. д-р Николай Пан­телеев, бивш шеф на лабораторията в БИМ, работил там в продъл­жение на 20 години, твърди, че нап­равените измер­вания не са реалис­тични.

БИМ са поели ангажимент да нап­равят сер­тификация дали от излъчените елек­т­ромаг­нитни полета на машините може да се поз­нае каква инфор­мация се обработва в тях, заяви доц. Пан­телеев.

Това измер­ване е без­с­мис­лено, защото за тази инфор­мация са необ­ходими сис­теми за измер­ване, които струват стотици хиляди евро. Тези измер­вания изис­к­ват специални прием­ници и се правят обик­новено от служ­бите за сигур­ност. БИМ не раз­полага с такива сис­теми, не е акредитиран да извър­шва такива изпитания. Можем да кажем, че през машините не е въз­можно да се наруши тай­ната на вота. Но нека БИМ да не заб­луж­дават ЦИК, че са свър­шили някаква работа. Ако има токов удар, най-вероятно машините ще издър­жат, каза още той. От Бъл­гар­с­кия инс­титут по мет­рология обаче пот­вър­диха категорично получените резул­тати. Доц. д-р инж. Николай Атанасов е категоричен, че с основание може да се каже, че машините не могат да издадат тай­ната на вота. Трудно някой може да каже, че това са манипулирани, недейс­т­вителни или несъс­тоятелни резул­тати, те могат да се пов­торят, имаме апаратурата, ние сме се под­писали под тези измер­вания. Те имат юридическа стой­ност пред ЦИК, завърши инж. Атанасов.