Сачева: Най-късно до 2 март имената в листите на ГЕРБ ще са известни

Сачева: Най-късно до 2 март имената в листите на ГЕРБ ще са известни

Най-късно до 2 март всички имена в лис­тите на ГЕРБ ще са извес­тни, заяви пред БНР Деница Сачева — социален минис­тър и облас­тен коор­динатор на ГЕРБ за Доб­рич. По думите ѝ ситуацията е трудна заради пан­демията и затова са нужни знаещи и можещи хора, които вед­нага да влязат в час и да започ­нат да пред­лагат решения на проб­лемите — да са млади и неопет­нени хора, за които не може да има съм­нение в поч­теността им, под­черта тя. Сачева заяви още, че реденето на листи е екипна дей­ност в ГЕРБ и мнението на облас­т­ните коор­динатори и на Изпъл­нител­ното бюро имат значение. Лицата, които ще бъдат в лис­тите, ще бъдат дос­татъчно ясна заявка за това каква промяна сме готови да наложим, категорична беше тя и пот­върди, че очак­ването е лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов да води листа. ДПС и БСП не се раз­г­леж­дат като евен­туални пар­т­ньори в бъдещо управ­ление, заяви Сачева и определи коалицион­ните пар­т­ньори на ГЕРБ в нас­тоящото управ­ление — ВМРО и НФСБ. като прием­ливи за нова коалиция. Не виж­дам в момента с кого от новите политически фор­мации бихме могли да влизаме в коалиция. А и те самите също категорично отричат ГЕРБ като въз­можен коалиционен пар­т­ньор. Тя обясни, че няма законово изис­к­ване дейс­т­ващите минис­три да излизат в отпуска, ако са кан­дидати в пред­с­тоящата кам­пания, защото трябва да бъде осигурена неп­рекъс­ваемост на изпъл­нител­ната власт.