Кирил Добрев: Ако обновлението на БСП не продължи, съдбата на партията е поставена на карта

Кирил Добрев: Ако обновлението на БСП не продължи, съдбата на партията е поставена на карта

Разумът в БСП трябва да надделее, да спрем поколенчески и всякакви други възможни битки, защото вече загубихме две поколения, апелира заместник-председателят на БСП

Благодаря на всички, които учас­т­ваха в изборите. И на тези избори извадихме на места хора, с ясното съз­нание какво ги очаква. Силни лич­ности, хора, които са се доказали. Имаме добри примери в Бур­гас за това как трябва да правим кам­пания, имаме и лоши примери как не трябва да се прави. Този под­робен анализ го свър­шихме на облас­тно ниво. Надявам се това да го нап­равим и на общин­ско“. Това заяви в Бур­гас зам.-председателят на НС на БСП Кирил Доб­рев. Той комен­тира още, че ако обнов­лението в БСП не продължи, бъдещето на пар­тията е пос­тавено на карта. Като изк­лючително жиз­неноважно Доб­рев посочи прив­личането на нови, млади хора, дори и граж­дан­ски организации, близки до левицата. „Сами не можем. На тези избори раз­б­рахме, че за да пос­тиг­нем успех, трябва на  наша страна да зас­танат хората. На много места успяхме, на други не се справихме. Залагам на тази кам­пания разумът в БСП да над­делее, да спрем поколен­чески и всякакви други въз­можни битки, защото вече загубихме две поколения.  Хайде поне за след­ващото поколение да обединим усилия, да подадем ръце и да знаем, че един­с­т­вената  алтер­натива на това безумно управ­ление, което има дър­жавата, е  БСП“, каза още Кирил Доб­рев. Сред присъс­т­ващите бяха и зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Драгомир Стой­нев и народ­ният пред­с­тавител Петър Кънев, които поз­д­равиха от свое име за усилията, положени по време на цялата кам­пания в област Бур­гас.

Младеж­кото обединение на социалис­тите стар­тира кам­пания „Студен­т­ска стипения”

На пос­лед­ното си заседание за 2019г. Национал­ният съвет на Младеж­кото обединение в БСП взе решение да стар­тира прог­рама  „Студен­т­ска стипен­дия“. По случай студен­т­с­кия праз­ник младежите на БСП планират през след­ващите години да финан­сират определен брой бъдещи или нас­тоящи студенти със стипен­дия за зас­луги.

В рам­ките на събитието бяха обсъдени и анализирани кам­панията и резул­татите от изборите за мес­тен пар­ламент, както и актуал­ната политическа обс­тановка в Бъл­гария. По време на дис­кусията бе изтък­нато увеличението на млади хора до 35 годишна въз­раст в със­тавите на общин­с­ките съвети из цялата страна. Национал­ният съвет нас­рочи отчетно-изборна кам­пания и Петата национална кон­ферен­ция на Обединението през 2020 г., като всеки младежки клуб в периода 09.12.2019 г. – 29.02.2020 г. трябва да проведе отчетно-изборно съб­рание на своята струк­тура.