Историческа истина, а не тенденциозност!

Пос­ланич­ката на САЩ Н. Пр. Херо Мус­тафа се пок­лони пред памет­ника на жер­т­вите на комунизма в София. В това няма особена изненада: Съединените щати, и брюк­сел­с­ките (доста раз­лично от „европейски”) им клакьори, в пос­ледно време водят упорита политика на русофобия, на отричане на историчес­ката истина за Втората световна война. Тази политика има ясна цел – намаляване на рус­кото присъс­т­вие в Европа, налагане на американ­ско политическо и икономическо влияние на Бал­каните, в Източна Европа. И тази цел не под­бира сред­с­т­вата, включително и под­насяне на цветя пред мемориал, на който са изписани имената на отк­ровени фашисти, както е в нашия случаи. Но все пак, освен интереси има и истина! А истината, е че САЩ през 40-те години на ХХ век води война срещу фашизма рамо до рамо с тогаваш­ния Съвет­ски съюз, с Великоб­ритания, с десетки народи, които излязоха на справед­лива съп­ротива срещу нацизма и фашизма. Сред тях – и бъл­гар­с­кият!

Именно затова би било чес­тно пос­ланик Мус­тафа, особено бидейки пред­с­тавител на своята първа родина, на един народ, преживял жер­тви и реп­ресии, да знае как да почете паметта на всички жер­тви, които изс­т­радала Бъл­гария е давала през годините. Нап­ример, жер­т­вите на фашизма, които са десетки хиляди – комунисти, земеделци, без­пар­тийни, хора обик­новени, жители на градове и села, въс­танали срещу фашис­т­ката власт и за социални прав­дини. А само тези дни имаше два повода за почит на жер­т­вите на род­ния фашизъм – поетът Никола Вап­царов и шестте яст­ребин­чета, звер­ски избити извън границите на как­вато и да било човеч­ност от хора, които днес биват титуловани „жер­тви на комунизма”. Историята ни поз­нава и жер­т­вите на англо-американските бом­бар­дировки – 4208 убити и близо 5000 ранени. Техен памет­ник няма, но се извисява памет­ник на…летците, бом­бар­дирали София и десетки други бъл­гар­ски градове… Ами жер­т­вите на неолиберал­ния преход (техен памет­ник също все още няма) – това са два милиона прокудени от родината младежи и тех­ните родители, това са умиращи от глад пен­сионери и жер­тви на провалената ни здравна сис­тема (42% от смър­т­ните случаи у нас е могло да бъдат предот­в­ратени), на жер­т­вите на вих­рещата се тежка прес­тъп­ност, породена от без­дър­жавие и без­хаберие. Ако иска да е обек­тивен дип­ломат, пред­с­тавител на една велика дър­жава, как­вато е САЩ, в суверенна Бъл­гария, гос­пожа Мус­тафа трябва да уважава всички бъл­гари, всички трагични страници в историята ни, а не да прави това избирателно и тен­ден­циозно!

Теофан Гер­манов