Комисия по досиетата или по харчене на пари и фалшифициране на историята!?

На 26. 09.2019 г. гер­ман­с­кият Бун­дес­таг закри Служ­бата за докумен­тите на бив­шата Дър­жавна сигур­ност на ГДР. От средата на 2021 г. Федерал­ният архив ще приеме 16 000 чувала с документи, съх­ранявани вече 30 години от Служ­бата, аналогична на бъл­гар­с­ката Комисия по досиетата. За решението са гласували депутатите на ХДС и ХСС, на ГСДП и СвДП. Против е гласувала един­с­т­вено крайно дяс­ната Алтер­натива за Гер­мания. Зелените и левите са се въз­дър­жали. Едни от основ­ните аргумен­нти за зак­риване на служ­бата са изчер­п­ване на ролята й и спес­тяване на финан­сови сред­с­тва. Броят на служителите й е 1400. Въп­реки това, само 2% от докумен­тите са дигитализирани. От 2021 г. вече няма да има пъл­номощ­ник на Бун­дес­тага за докумен­тите на ДС.

Раз­ходите за изд­ръж­ката на бъл­гар­с­ката Комисия по досиетата са 3.791 млн. лв., от които 2.655 млн. за пер­сонал, като от 2015 г. расте, а не намалява. През 2009 г. бюджетът й бе дос­тиг­нал рекор­д­ното ниво от 12 .068 милиона лева. Освен раз­ширяване на периметъра на проверявани лица, заемащи определени длъж­ности, кадри на Комисията имаха решаващ принос за промяна на тек­с­товете в учеб­ниците за 10–ти клас, въп­реки лип­сата на ком­петен­т­ност, срав­нима с тази на авторите, фал­шифициране и премъл­чаване на истината за определен период от историята на Бъл­гария.

Симеон Николов

От Фейс­бук