Времето през юли

Времето през юли

Според синоп­тиците през юли се очаква сред­ната месечна тем­пература у нас да бъде около и над нор­мата, която за рав­нините е между 22 и 26 градуса, за високите полета — между 18 и 21 градуса, а за планините — между 6 и 13 градуса. Най-ниските тем­ператури у нас през юли ще бъдат между 10 и 15 градуса, а най-високите — между 36 и 41 градуса. Месеч­ната сума на валежите ще бъде около и под нор­мата, която за по-голямата част от страната е между 40 и 70 литра на квад­ратен метър, по Чер­номорието и долината на река Струма — между 30 и 50 литра на квад­ратен метър, а за планин­с­ките райони — от 70 до 120 литра на квад­ратен метър. В началото на юли ще бъде предимно слън­чево и горещо. Към 36 юли ще премине атмос­ферно смущение. Въз­душ­ната маса ще се лабилизира и на много места ще има крат­кот­райни валежи и гръмотевични бури. Тем­пературите относително ще се понижат. През втората половина от десет­д­невието тем­пературите ще бъдат близки до обичай­ните. В края на периода се очаква да премине атмос­ферен фронт и на места ще превали и прегърми. През повечето дни от второто и от третото десет­д­невие ще бъде предимно слън­чево, около и след обяд — горещо. По-значителни увеличения на облач­ността и на места крат­кот­райни превалявания се очак­ват около 12, 17, 20, 24 юли и в края на месеца. Според климатич­ната справка през юли продъл­жител­ността на слън­чевото греене е най-голяма — в рав­нините е 320340 часа. Облач­ните дни обик­новено са само от 1 до 4. Юлс­ките тем­ператури са високи — регис­т­рирани са абсолют­ните мак­симуми за нашата страна, които в повечето райони са от 40 до 44 градуса. Дните 28, 29 и 30 юли са наречени “горещ­ници“. Средно дните с валеж са от 4 до 8. Харак­терни са засушаванията. В началото на юли слън­цето в София изг­рява в 5 часа и 52 минути, и залязва в 21 часа и 8 минути. Продъл­жител­ността на деня е 15 часа и 16 минути. В края на месеца слън­цето изг­рява в 6 часа и 17 минути, и залязва в 20 часа и 49 минути. Продъл­жител­ността на деня е 14 часа и 32 минути. Фазите на луната през юли са: новолуние — на 2 юли, първа чет­върт — на 9, пъл­нолуние — на 17, и пос­ледна чет­върт — на 25 юли.