Корнелия Нинова свали доверието си от Жаблянов

Корнелия Нинова свали доверието си от Жаблянов

Чух разумните критики и ще ги отразя в бъдещата дейност на партията, категорична беше Корнелия Нинова пред пленума

В остър док­лад пред Национал­ния съвет на БСП лидерът на пар­тията Кор­нелия Нинова обявила, че сваля доверието си от Валери Жаб­лянов и иска неговата оставка от Изпъл­нител­ното бюро на пар­тията, научи Епицентър.бг. Нинова пред­ложила още да бъде увеличен със­тавът на Изпъл­нител­ното бюро, за да се чуват раз­лич­ните мнения в пар­тията. Тя излязла и с пред­ложение да се съз­даде Национален дис­кусионен клуб. Очаква се да го оглави Янаки Стоилов, прог­нозира сай­тът.

Имаше раз­нобой по политически решения и дейс­т­вия на пар­ламен­тар­ната група. Очевидно с цел да се отдели ИБ от пар­ламен­тар­ната група, има дефекти, пред­лагам да засилим комуникацията между Бюрото и пар­ламен­тар­ната група, посочила тя. Нинова е раз­говаряла с младеж­ката струк­тура, трябва да засилим раз­говора с младите, под­чер­тала още лидерът на БСП. Нинова дала и пред­ложенията си за нов със­тав на ИБ. Със­тавът на бюрото да бъде увеличен на 21 души, пред­ложила още тя. Пред­ложенията били да бъдат включени Милка Хрис­това, Асен Гагаузов, Стоян Мир­чев, Георги Свилен­ски, Весела Лечева, Манол Генов, пред­седателят на МО Николай Бериев­ски, като еднов­ременно с това е пред­ложила да бъде освободен Валери Жаб­лянов. Аргумен­тите ми — започ­вам с най-малко важ­ното. За малко щяхме да останем без документи за пос­лед­ното заседание на кон­г­реса, предуп­реди тя. Вторият ми аргумент е за идеологията. Валери е пред­седател на комисията по идеология и от 2017 г. тя почти не се е събирала, мотивира се Нинова. На трето място е най-сериозното — заседанието на ПАСЕ и неговото отсъс­т­вие. Това налага сега да даваме обяс­нение. Там се гласуваха ограниченията на Русия, Истан­бул­с­ката кон­вен­ция и док­лада за коруп­цията в Бъл­гария. Не сме инфор­мирани, че Жаб­лянов ще отсъс­тва, така че да можем да изп­ратим негов замес­т­ник. Свалям доверието си от него и бих искала да напусне Бюрото, може би е редно той да си подаде остав­ката, завила Нинова пред пленума. Георги Пирин­ски, Атанас Мер­джанов и Велис­лава Дърева защитили Жаб­лянов, който отказа да подава оставка.

Чух разум­ните критики и смятам да ги отразя в бъдещата работа на пар­тията. За мен е същес­т­вен въп­росът за идеологията. За съжаление в Бъл­гария никой не говори за това. Ние останахме един­с­т­вената пар­тия с идейна основа, припомни Нинова. Преди кон­г­реса се чуха раз­лични мнения за модер­ното ляво, за европейс­ката левица, за кон­сер­ватизма. Тези въп­роси трябва да дис­кутираме, но не сами, зат­ворени в себе си. Пред­лагам да съз­дадем Национален дис­кусионен клуб с раз­лични пар­тии от левия спек­тър, раз­лични инс­титути, движения и да започ­нем същес­т­вена дис­кусия за две неща — демок­рацията и модер­ното ляво у нас и в Европа. В раз­говорите да се включат и европейски лидери, политици, специалисти. Светът се променя и пос­тавя раз­лични предиз­викател­с­тва пред идеите. Ние трябва да отговорим на тези предиз­викател­с­тва, казала още пред пленума Нинова.