Румен Овчаров: Изправиха ни пред страшна зима с баснословни сметки

Румен Овчаров: Изправиха ни пред страшна зима с баснословни сметки

• Ако се бяхме съг­ласили на условията на „Газ­п­ром“, цената през май е щяла да бъде 110 лв/мгвтч. С пос­ред­ниците, които въведоха тогава и със скъпите дос­тавки пак на руски газ, но през гръцки фирми, цената беше 170 лева

• Кирил Пет­ков хваща една американ­ска фирма и отива да лобира за нея в „Коз­лодуй“. Не може така да се държи един бъл­гар­ски министър-председател!

Бъл­гария беше изпол­з­вана като опитно зайче и в случая с газа, и в този с рус­ките дип­ломати, за да видят как ще реагира Русия. А тя реагира както се знаеше – няма газ за Бъл­гария и Полша, всички други си нап­равиха изводите и си плащат по схемата“

 „Рус­кият газ превзе Бъл­гария и Европа по една причина – той е по-евтин. Няма политически причини, поради които Бъл­гария да купува руски газ“. Това комен­тира в „Лице в лице“ по bTV бив­шият енер­гиен минис­тър Румен Овчаров. Той не отрече, че е хубаво да имаме въз­мож­ност да дос­тавяме от тер­миналите с тан­кери, но когато това става евтино и гаран­тирано. „Бъл­гария беше изпол­з­вана като опитно зайче и в случая с газа, и в този с рус­ките дип­ломати, за да видят как ще реагира Русия. А тя реагира както се знаеше – няма газ за Бъл­гария и Полша, всички други си нап­равиха изводите и си плащат по схемата, която по неиз­вес­тни причини е неп­рием­лива за Бъл­гария“, каза Овчаров. Той отбеляза, че ако се бяхме съг­ласили на условията на „Газ­п­ром“, цената през май е щяла да бъде 110 лв/мгвтч. „С пос­ред­ниците, които въведоха тогава и със скъпите дос­тавки пак на руски газ, но през гръцки фирми, цената беше 170. За да не шокират бъл­гар­с­ките пот­ребители, те я задър­жаха на 140. Т.е. само за месец май Бъл­гария загуби 160 милиона. Ако не ни спасяваха тези спасители, сега нямаше да стиг­нем до това многок­ратно увеличение“, заяви Овчаров.

Кол­кото по-малко ни спасяват, тол­кова по-добре.

Според Овчаров „всичко е въп­рос на баланс“. „Да, имаме въз­мож­ност да дос­тавяме с тан­керите, но когато имаш въз­мож­ност да дос­тавяш евтино и гаран­тирано… Дивер­сификацията води до нес­табил­ност и повишени цени. Ако това не сме го раз­б­рали… Виж­даме я тази „сигур­ност“, която тя ни носи“, комен­тира той. „Нека видим ясно какво ни чака зимата. Правител­с­т­вото така се прес­тара през пос­лед­ните дни. Те заб­раниха износа на пет­ролни продукти от Бъл­гария, това са 70% от мощ­нос­тите на „Неф­тохим“. Чух, че така щяло да се осигури голямо количес­тво за род­ния пазар, но бъл­гар­с­кият пазар не е дефицитен. В момента обаче голяма част от бъл­гар­с­кия дизел се продава в Бъл­гария и се изнася от Бъл­гария и отива за Украйна. Тези хора не раз­бират ли какво правят? Как си пред­с­тавят, че ще изкараме зимата с тези 7 тан­кера?“, попита Овчаров. Според него кабинетът „Пет­ков“ е заложил с това „бомба“ за служеб­ното правител­с­тво: „Тези тан­кери не са НЛО, къде отиват, на кой тер­минал?! Ревитуса няма капацитет за раз­товар­ването им“.

Тези хора кол­кото по-бързо изчез­нат, тол­кова по-добре!“, заяви Овчаров.

Той прог­нозира: „Битовите пот­ребители, които пол­з­ват газ, ако не бъдат ком­пен­сирани, ще бъдат изп­равени пред бас­нос­ловни сметки. Същото се отнася до всички, които се отоп­ляват на газ – бол­ници, училища, дет­ски градини и т.н. За тях важи същото. „Топ­лофикация София“ имаше фик­сирана цена около 114 лв./мгвтч, вече тя е над 400 лв./мгвтч. „Бул­гар­газ“ е вече дружес­тво, което е на прак­тика фалирало – има задъл­жения над 500 млн. лв. Нали раз­бирате за какъв финан­сов колапс говорим в момента? Да не говорим, че няма абсолютно никаква гаран­ция, ще въобще ще има природен газ“. „Можем да се правим на много горди, но има една приказка: „Който живее в стък­лена къща, не се замеря с камъни“. Трябва да решаваме нашите проб­леми, а не да слугуваме на този или онзи“, комен­тира още Овчаров.

Той не пропусна да отбележи и срещата на Кирил Пет­ков с пред­с­тавители на „Уес­тин­г­хаус“ в АЕЦ „Коз­лодуй“: „Всеки президент или премиер лобира за соб­с­т­вените си фирми, но нямам спомен някой да не е лобирал за бъл­гар­ска фирма. А Кирил Пет­ков хваща една американ­ска фирма и отива да лобира за нея в „Коз­лодуй“. Страш­ното е, че резул­татите от изпол­з­ването на американ­с­кото ядрено гориво не са особено позитивни. Раз­хер­метизират се касетите, има опас­ност да зацапат целия кон­тур. Да не говорим, че една касета струва 1 млн. евро. Освен това – 6 касети отработено ядрено гориво американ­ците не каз­ват какво ще го правят. Не може така да се държи един бъл­гар­ски министър-председател!“.

Относно политичес­ките теми той заяви: „За съжаление това правител­с­тво не свърши прак­тически нищо срещу модела „Борисов“, като изк­лючим зак­риването на Специализираната прокуратура и Специализирания съд. Другият реален ефект беше ефек­тът „Бойко Раш­ков“, който елиминира 380 000 купени гласа – с дейс­т­вията на полицията и с всичко това, срещу което от ДПС много роп­таят. БСП си свърши работата с учас­тието си в управ­лението. Но зад това БСП се превърна в параван, зад който имаше „чер­вени линии“. Македония нап­ример, прек­ратяването на договора с „Газ­п­ром“, изгон­ването на рус­ките дип­ломати – всичко това зад гърба на БСП. Няма сведения, всичко за рус­ките дип­ломати са кьор­фишеци. Само шпиони и нито един бъл­гарин, с когото да са кон­так­тували“. Според Румен Овчаров след­ващият пар­ламент няма да успее да излъчи правител­с­тво.

КАРЕ:

Бул­гар­газ” алар­мира: Няма дос­татъчно газ след сеп­тем­ври

Шефът на “Бул­гар­газ“ Люд­мил Йоцов разоб­личава премиера в оставка Кирил Пет­ков за осигурените количес­тва газ чрез 7 тан­кера. Нещо повече, от дър­жав­ното дружес­тво алар­мират, че “Бул­гар­газ“ ЕАД няма газ и не са осигурени в пълен раз­мер необ­ходимите количес­тва за пок­риване на пот­реб­лението на клиен­тите за чет­вър­тото тримесечие на 2022 година. Това приз­нава изпъл­нител­ният дирек­тор на “Бул­гар­газ“ Люд­мил Йоцов в писмо до минис­търа на енер­гетиката Алек­сан­дър Николов и до Съвета на дирек­торите на Бъл­гар­с­кия енер­гиен хол­динг от 27 юли 2022 година, пише „Труд“.

“Труд“ раз­полага с документа и с пос­лед­ващ анализ на “Бул­гар­газ“ относно дос­тав­ките на природен газ за страната, които са крайно недос­татъчни дори с прос­ловутите 7 тан­кера с втеч­нен газ, които Кирил Пет­ков шумно анон­сира на пос­лед­ното заседание на Минис­тер­с­кия съвет. Освен, че няма свободни тер­минали за раз­товар­ването, съх­ранението и преноса на газа от корабите, от “Бул­гар­газ“ заявяват в прав текст, че “дори при дос­тавка на въп­рос­ните количес­тва, “Бул­гар­газ“ отново ще има недос­тиг на количес­тва природен газ“.

От пис­мото до минис­тер­с­т­вото на енер­гетиката и БЕХ става ясно още, че втеч­нения газ с тан­керите е оферта от ком­панията Cheniere Marketing International LPP. Изпъл­нител­ният дирек­тор на “Бул­гар­газ“ прилага и срав­нителна таб­лица на цените, от която се вижда, че газът по договора ни с “Газ­п­ром Екс­порт“ ще е по-евтин.

От дър­жав­ното дружес­тво предуп­реж­дават още, че към цената на втеч­нения газ следва да се добавят раз­ходите за регазификация, съх­ранение и пренос.