Корнелия Нинова: Тръгваме на избори с цел - борба с бедността, инфлацията и спекулата

Корнелия Нинова: Тръгваме на избори с цел - борба с бедността, инфлацията и спекулата

БСП отбеляза своята 131-годишнина под връх Бузлуджа и стартира своята изборна кампания

БСП отбеляза своята 131-а годиш­нина с традицион­ния събор под връх Буз­лу­джа. В речта си пред съб­ралото се многохилядно множес­тво социалисти лидер­ката на БСП Кор­нелия Нинова заяви:

Скъпи социалисти, коалиционни пар­т­ньори, сим­патизанти,

Добре дошли на нашето свято място. 131 години Буз­лу­джа събира стари и млади, учители и лекари, инженери и земеделци, ит специалисти и кул­турни дейци, баби и внуци, млади семейс­тва с колички.

Събира ни вярата в мира, солидар­ността, справед­ливостта и равен­с­т­вото. Събира ни надеж­дата за социална справед­ливост и по-добър живот. През всички тези години са ни гонили, прес­лед­вали. Преди година-две искаха да ни заб­раняват със закон. Хора, които никога не са стъп­вали тук, хора които никога не са изпит­вали емоцията на това море от бъл­гари, неп­рек­лонни да носим социална справед­ливост.

В името на тази социална справед­ливост управ­лявахме Бъл­гария в пос­лед­ните 7 месеца. И днес ни атакуват и ни провокират и ни питат как можахте да управ­лявате с дясна пар­тия. Отговорът на този въп­рос е тук – на поляната. И го чета в очите на младите семейс­тва, които знаят, че това управ­ление нап­рави дет­с­ките градини и ясли без­п­латни. Чета го в очите на младите майки, които знаят, че май­чин­с­т­вото в това управ­ление стана от 380 на 710 лева. Чета го в очите на тези млади семейс­тва, които знаят, че заради БСП в това управ­ление плащат по-малко данъци – за едно дете 600 лева, а за две 1200 лв. И знам, че тези млади хора ще ни под­к­репят, защото ако БСП продъл­жат, ще имат без­п­латни лекар­с­тва за децата си и без­п­латни учеб­ници до 12 клас.

На тези, които ни провокират, включително и в нашите редове защо учас­т­вахме в дясно управ­ление – прочетох отговора и в очите на много пен­сионери тук. Те знаят, че това управ­ление за 7 месеца увеличи пен­сиите с тол­кова, кол­кото не са увеличавани в пос­лед­ните 10 години от Борисов.

Вяр­вам, че ще бъдете до нас в пред­с­тоящата битка, за да довър­шим започ­натото.

Да преиз­чис­лим всички пен­сии и да увеличим вдовиш­ката добавка

, както бяхме планували да стане от 1 октом­ври. Бяхме в това управ­ление, защото тук има и социални хора. И те знаят, че дър­жавата зас­тана до тях и в най-трудните зимни месеци, увеличи под­к­репата за енер­гийно слабите. Бяхме в управ­лението, защото тук видях и земеделци и те знаят – 3.5 млрд. в под­к­репа на бъл­гар­с­ките плодове, зелен­чуци, мляко и месо.

Тук има семей­ният, мал­кият, фамил­ният биз­нес и те знаят, че заради това управ­ление и учас­тието на БСП в него оцеляха през зимата, защото получиха под­к­репа за цената на тока. Всеки един от нас тук пред­с­тав­лява едно семейс­тво и вие знаете, че ако не беше мораториумът върху цената на тока през зимата, наложен от БСП в това правител­с­тво – трудно щяхме да оцелеем като семейс­тва. Ето затова бяхме в това управ­ление.

Но ние пос­тиг­нахме нещо много по-важно. Ще го кажа от тук и на тези, които хулят БСП за отс­тъп­ление от идеологията ни. Скъпи другарки и другари ние доказахме за 6 месеца в управ­ление с дясна пар­тия, че социал­ната дър­жава не е фик­сация. Тя е реал­ност. И „БСП за Бъл­гария“ е носител на тази реал­ност,

22 милиарда лева под­к­репа на бъл­гар­с­кия народ.

Дър­жавата рамо до рамо до своя народ в трудни изпитания и кризи. Социал­ната дър­жава вече е реал­ност и въз­мож­ност. Под­к­репете ни, за да я продъл­жим.

Но ние пос­тиг­нахме още нещо само за 6 месеца. Ние доказахме с дейс­т­вия, че неолиберал­ният модел е изчер­пан. На онези, които ни хулят за отс­тъп­ление от идеологията ще кажа:  Ние доказахме, че дър­жавна соб­с­т­веност и дър­жавно пред­п­риятие не е лоша дума. Защото за 6 месеца дър­жав­ните пред­п­риятия бяха озд­равени. Започ­наха да работят на печалба, да плащат дивиденти, да връщат задъл­жения, да трупат активи и да увеличават зап­латите на работ­ниците. За пръв път от много години БДЖ е на печалба.

Ето това е идеология, ролята на дър­жавата и отрицанието на онзи жес­ток свободен пазар, който унищожава мал­кия, сред­ния, поч­тения. Това е зас­лугата на Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия за 6 месеца в управ­ление с дясна пар­тия.

Резул­татът от това скъпи социалисти и скъпи бъл­гари – можем да се гор­деем, защото за пръв път откакто Бъл­гария е член на ЕС, сме на първо място за нещо добро. На първо място по индус­т­риален рас­теж, на първо място по промиш­лено произ­вод­с­тво. Та думата индус­т­рия беше заб­равена преди Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия да учас­тва в управ­лението. А днес сме първи в Европа и не от износ на оръжия, както ви лъжат, и не от износ на ток, както ви лъжат. А от преработ­вателна промиш­леност, от химическа промиш­леност, от хранително-вкусова и от металур­гия. Откога не сте чували тези думи? Това е зас­луга на Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия.

И не е прав президен­тът Радев като ни порица онзи ден, че оставяме дър­жавата в хаос. Оставяме финан­сово стабилна, икономически раз­вита и социално ангажирана дър­жава. Друг предиз­вика хаоса. Онези скрити сили, които видяха зап­лаха, които видяха зап­лаха, че ще има справед­ливост, които видяха зап­лаха за отк­рад­натите милиони, и които се полакомиха за още милиони. Тези сили се обединиха и свалиха правител­с­т­вото.

Гроз­ното и озлобено лице на мафията поиска реванш срещу крех­кото начало на справед­ливостта. И днес тук и цяла Бъл­гария отново сме пред избори, скъпи бъл­гари.

Ще продъл­жим ли това, което започ­нахме или ще се вър­нем назад?

Искам да ви припомня нещо, което ви казах тук преди 5 или 6 години. Тогава ви казах: Нашият най-голям враг е страха и апатията, защото Борисов беше сковал дър­жавата в страх и апатия. И тогава ви помолих: борете се със страха и апатията. Зас­танете до всеки слаб, до всеки уплашен, подайте му ръка и го нап­равете смел като нас. И нещата се случиха. Миналата година народа излезе на площадите и смело помете крад­ливото, самодовол­ното и самоохол­ното управ­ление на Борисов. И започна промяната. Нека днес да продъл­жим този ход на смели, на свободни и независими бъл­гари социалисти, които сме готови да зас­танем до народа си и да ги поведем– За този мир, солидар­ност, справед­ливост, равен­с­тво и по-добър живот.

Днес на прага на избори обещават евроат­лан­тическа коалиция. Скъпи бъл­гари, не се под­давайте на изкушението на вълци в овчи кожи. Евроат­лан­тическа цен­ност е само параван в устата на тези хора за рес­тав­рация на ГЕРБ и ДПС на власт. Защото евроат­лан­тическа цен­ност са и правовата дър­жава и вър­ховен­с­т­вото на закона и раз­делението на влас­тите и свободата на човека и на словото. А тези хора не изповяд­ват тези цен­ности. Нека да кажем ние кои сме, за какво се борим и как се изп­равяме пред бъл­гар­с­кия народ днес, за да тър­сим отново доверие и под­к­репа.

Другарки и другари, забеляз­вате ли в пос­лед­ните месеци и може би година какво се случва в политичес­кия живот. Забеляз­вате ли как пар­тиите извън БСП се замерят с олигарси, забеляз­вате ли как едните каз­ват: Зад вашите рамена над­нича един олигарх, а други каз­ват зад вашите над­нича друг? Елена Гун­чева каза: “Нас във „Въз­раж­дане“ ни караха да гласуваме всичко с ГЕРБ“. Други каз­ват зад тази пар­тия над­нича ДПС — за „Има такъв народ“. Обър­нете внимание в пос­лед­ните месеци никой, дори най-големите ни врагове не си поз­волиха да кажат, да излъжат, че някой над­нича зад рамото на БСП.

Ние с вас започ­нахме тежка битка преди 6 години и казахме, ако искаме да управ­ляваме чес­тно Бъл­гария

- трябва да започ­нем от себе си. Проведохме тежка битка вътре в БСП, но днес сме свободни. Днес пипалата на октопода, проник­нали в БСП, на олигар­хични интереси и на час­тни интереси, са прекъс­нати. Един­с­т­вените, които днес ще решават за БСП, са бъл­гар­с­ките социалисти, сим­патизанти и под­к­репящи ни хора.

БСП е свободна пар­тия, БСП е независима от никого пар­тия, БСП е пар­тия на 131 години, БСП е пар­тия с дос­тойн­с­тво и никой няма да си поз­волява да тъпче това дос­тойн­с­тво и да си играе с вярата, силата и отдадеността на бъл­гар­с­ките социалисти в името на Бъл­гария.

Искам да ви отдам уважението и почитта, която зас­лужавате, която зас­лужаваме всички заедно с усилията си за още един факт, за още една промяна, която пос­тиг­нахме с вас и за която вие ни дадохте сили. Пом­ните ли времето, когато бяхме опозиция? 80 депутати, силна опозиция, но нав­ряни в ъгъла, сами, в изолация и без пар­т­ньори. Пом­ните ли времето, когато никой не искаше да говори с БСП? Огледайте се сега. От пар­тия, с която никой не искаше да говори, се превър­нахме в един­с­т­вената пар­тия в Бъл­гария, която може да говори с всички. Защото сме дър­жав­ници. Защото сме мъдри. Защото пос­тавяме на първо място национал­ния интерес на Бъл­гария и доб­руването на бъл­гар­с­кия народ.

И днес се обръщам към нашия бъл­гар­ски народ. Това сме ние, бъл­гар­с­ките социалисти – чисти и отк­рити пред вас. Пар­тия, която няма зависимости от никого, освен от своите членове. Пар­тия, която е готова да говори, да събира, да внася мъд­рост, да внася разум – в името на Бъл­гария. И пар­тия, която се бори за мир.

Вой­ната в Украйна трябва да спре. Искаме решение на кон­ф­ликта по дип­ломатически начин.

Искаме да спрат тези сан­к­ции и кон­т­расан­к­ции, които съсип­ват света. В едно интервю казах: „Русия е приятел­ска дър­жава.”

Казах, че трябва да въз­с­тановим преговорите с „Газ­п­ром”, за да гаран­тираме бъл­гар­с­ката икономика и бъл­гар­с­ките домакин­с­тва в след­ващите три месеца. И ада отново се изсипа на главата ми. Но тези думи са отговор­ност към Бъл­гария, отговор­ност към индус­т­рията и отговор­ност към всеки бъл­гар­ски граж­данин. Ние искаме вън­шна политика, която отговаря на бъл­гар­с­кия национален интерес. Ние сме изб­рали своя път. Ние сме европейци, но искаме да сме равни на другите европейски народи. И вън­ш­ната политика да не бъде чуж­допок­лон­ничес­тво, а да бъде защита на Бъл­гария и на бъл­гар­с­кия народ.

Ние сме тръг­нали на тези избори, искайки правова дър­жава и вър­ховен­с­тво на закона. Дър­жава, в която има ред и правила и който ги наруши, ще носи истин­ска отговор­ност. А това изис­ква и истин­ска съдебна сис­тема и реформа там. Ние сме пар­тия, която вър­вим към избори с призив: нека раз­делението на влас­тите в Бъл­гария вземе връх, нека влас­тите се въз­пират една друга, не на еднолич­ното управ­ление и не на заличаването на инс­титуциите. Ние тръг­ваме на тези избори с нашите изконни прин­ципи. Искаме икономически раз­вита, социално силна, образована и здрава нация. И такъв народ да гради соб­с­т­вената си съдба – със силите, които има. Защото нашият народ е силен народ.

Тръг­ваме на тези избори с тревога. Тревога за инф­лация, за цени, за бед­ност и за неравен­с­тва. И с цел, първа цел – борба с бед­ността, цените, инф­лацията и спекулата, в защита на бъл­гар­с­кия граж­данин и в защита на бъл­гар­с­кото семейс­тво.

Тръг­ваме на тези избори с доказател­с­тва. Доказател­с­тва за пос­лед­ните седем месеца. „БСП за Бъл­гария” – дър­жавно отговорна, фак­тор на стабил­ност в Бъл­гария и социален стълб в политика. Това сме ние, скъпи бъл­гари. Ако искате, ако одоб­рявате това, под­к­репете ни, за да можем да продъл­жим започ­натата промяна в Бъл­гария. Изборът е ваш, Силата е ваша. Или ще продъл­жим нап­ред, или ще се вър­нем в рет­рог­рад­ното, в крад­ливото и в раз­рушител­ното минало на Бъл­гария.

И затова, скъпи бъл­гари, бъдете здрави, бъдете силни, бъдете смели, бъдете независими и свободни хора. Мис­лете за Бъл­гария и за бъл­гар­с­кия народ. Ние, бъл­гар­с­ките социалисти, винаги ще бъдем до него. Защото това е силата ни. Силата ни като народ, който в годините е защитавал земя, род, отечес­тво, мир, солидар­ност, справед­ливост и равен­с­тво.

На добър час и победа!”, завърши Кор­нелия Нинова.

КАРЕ:

Проф. Мак­сим Мизов и Иво Атанасов, в. „Дума” и БСТВ с високи наг­ради от левицата

На своя национален политически митинг на Буз­лу­джа, БСП удос­тои с наг­ради и почетни грамоти видни политически жур­налисти и пуб­лицисти.  

Таз­годиш­ните лауреати на наг­радите на Национал­ния съвет на БСП, определени от ком­петен­тно жури и членовете на Изпъл­нител­ното бюро, се присъж­дат на:

- Наг­радата за научни и политически раз­работки за изс­лед­вания на съв­ремен­ния социализъм “Димитър Благоев“ – на професор Мак­сим Мизов.

- Наг­радата за политическа жур­налис­тика и пуб­лицис­тика “Георги Кир­ков – Майс­тора“ – на Иво Атанасов.

Тъй като и двамата лауреати не присъс­т­ваха поради здравос­ловни причини, пред­с­тавители на Младеж­кото обединение приеха наг­радите от тяхно име и поеха ангажимент да им ги предадат.

Тази година Национал­ният съвет реши да даде още две колек­тивни наг­ради – две грамоти за утвър­ж­даване на политичес­ката пуб­лицис­тика и жур­налис­тика. Те бяха присъдени на Бъл­гар­с­ката свободна телевизия и вес­т­ник “Дума“.

От името на БСТВ наг­радата получи Нора Стоич­кова – главен редак­тор на Дирек­ция “Пуб­лицис­тика“, а за екипа на в. „Дума“ грамотата прие Ина Михай­лова – замес­т­ник на глав­ния дирек­тор.

Всички наг­ради бяха връчени от пред­седателя на пар­тията Кор­нелия Нинова.