Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Влошаването на качеството на хранене отново ще ни нареди на първо място в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свързани с храненето болести

Задъл­бочава се опасна тен­ден­ция заради високите цени на храните. Спадането на раз­нооб­разието на храни в пот­ребител­с­ката кош­ница води до пред­почитането на храни с по-ниски цени.“, комен­тира доц. Десис­лава Димит­рова от Инс­титута по биораз­нооб­разие и екосис­темни изс­лед­вания при БАН, в ефира на Блум­бър­гТВ. „Качес­т­вените храни не са евтини. Въз­мож­ността да се пос­тигне ниска цена на храната е резул­тат на земеделието или от нес­п­равед­ливо зап­лащане на произ­водителите на тези храни.“ Според нея влошаването на качес­т­вото на хранене води в дъл­гос­рочен план до това отново да сме първи в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свър­зани с храненето болести. Бъл­гаринът в пос­лед­ните години не кон­сумира дос­татъчно плодове и зелен­чуци. Имаме малко национално произ­вод­с­тво, но произ­веденото не стига до пазара.

Пазарът показва, че цените на храните все повече се повишават. Причините за по-високите цени на храните по света и в Бъл­гария са ком­п­лек­сни. Бъл­гария не е автономна дър­жава по отношение на храните и няма как да не отразява светов­ните тен­ден­ции. По отношения на храните, ние раз­читаме много повече на внос, а това съз­дава допъл­нителни труд­ности, допълни още доц. Димит­рова.

Светов­ните цени на храните са се покачили за втори пореден месец през сеп­тем­ври и са дос­тиг­нали 10-годишен връх, стимулирани от пос­къп­ването на зър­нените кул­тури и рас­тител­ните масла, съобщи нас­коро организацията по прех­рана и зeмеделие към ООН. Индек­сът на цените на храните на ФАО, който прос­ледява меж­дународ­ните цени на най-търгуваните хранителни стоки, дос­тигна 130 пун­кта миналия месец. Това е най-високата стой­ност от сеп­тем­ври 2011 г. — на годишна база цените са се повишили с близо 33%.

Според нея повишаването на цените на стоките с кризата в резул­тат на пан­демията от коронавируса, както и локал­ните фак­тори. Дори рекол­тите на някои от зър­нените кул­тури като пшеницата през годината да са добри и рекор­дни, цените вероятно се повишават, защото суровината се изнася.

В света най-засегнатите общ­ности са тези, които зависят от индус­т­риално произ­ведената храна, комен­тира още доц. Димит­рова. Те нямат свободата да избират храна и се купува това, което им се пред­лага, на съот­вет­ните цени. Небалан­сираното раз­витие на индус­т­риал­ното произ­вод­с­тво на храни и небалан­сираното му раз­п­ределение е една от причините за пос­къп­ването на цените на храната, категорична бе доц. Десис­лава Димит­рова.

България

Икономика

Бизнесът поиска за декември помощ за скъпия ток от 190 лева за мегаватчас

Бизнесът поиска за декември помощ за скъпия ток от 190 лева за мегаватчас

Асоциацията на индус­т­риал­ния капитал в Бъл­гария /АИКБ/ пред­лага да се изпол­зва съз­даденият вече механизъм за ком­пен­сиране на високите цени н…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Нов двоен удар по Стойчо Младенов и ЦСКА

Нов двоен удар по Стойчо Младенов и ЦСКА

Още играчи отпадат от сметките на треньора до края на 2021 година

След равен­с­т­вото с Пирин в Благоев­г­рад (1:1) ЦСКА и треньорът Стойчо Мл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Папа Франциск завърши посещението си в Гърция с послания за бежанците

Папа Франциск завърши посещението си в Гърция с послания за бежанците

Папа Фран­циск завърши вчера 3-дневното посещение в Гър­ция с пос­лания за съп­ричас­т­ност към съд­бата на бежан­ците и хората, под­ложени на страда…

Прочети още:

Loading...