Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Финансовият министър попари надеждите на лозарите за нови компенсации

Финансовият министър попари надеждите на лозарите за нови компенсации

Финансовият министър попари надеждите на лозарите за нови компенсации

На 20 октом­ври пред­с­тавители на две от бран­шовите организации в сек­тора на лозар­с­т­вото — Бъл­гар­ска асоциация Биоп­родукти /БАБ/ и Национал­ното сдружение на бъл­гар­с­ките лозари, са се срещ­нали със служеб­ните минис­три на финан­сите Валери Бел­чев и на земеделието Христо Бозуков. Поводът е задъл­бочаващата се криза в лозаро-винарския сек­тор в Бъл­гария, съоб­щиха от БАБ. От няколко сед­мици лозарите в страната алар­мират за огром­ните проб­леми с нис­ката изкупна цена на гроз­дето, което е в протитовес с нарас­т­ващити произ­вод­с­т­вени раз­ходи на фер­мерите. Всичко това обрича този стратегически за икономиката сек­тор на дъл­бока криза, водеща до сък­ращаване на пер­сонал и зак­риване на фирми, се посочва в прес­съоб­щението до медиите.

В срещата с двамата минис­три ръковод­с­т­вата на двете организации са нас­тояли за ком­пен­саторни механизми за сек­тор „Лозар­с­тво“ и за ясни и кон­к­ретни ангажименти от страна на дър­жав­ните инс­титуции, които биха помог­нали за раз­витието на сек­тора като стратегически поминък, съз­даващ добавена стой­ност и много работни места. Над 200 000 души зависят от гроз­доп­роиз­вод­с­т­вото, а 25 000 са пряко заетите.

Земедел­с­кият минис­тър Христо Бозуков и зам-министър Явор Гечев са запоз­нали двете асоциации със стратегически план за раз­витие на лозар­с­т­вото в Бъл­гария, както и че по Ковид мяр­ката лозарите ще получат по 17 лева на декар за 2021 г.

Пред­с­тавителите на двете асоциации от своя страна са нас­тояли и за промяна в закона за виното. Финан­совият минис­тър Валери Бел­чев от своя страна е изразил съп­ричас­т­ност към проб­лемите на бъл­гар­с­ките лозари, но не е дал надежди за допъл­нително ком­пен­сиране на загубите на лозарите през тази година.

България

Икономика

Бизнесът поиска за декември помощ за скъпия ток от 190 лева за мегаватчас

Бизнесът поиска за декември помощ за скъпия ток от 190 лева за мегаватчас

Асоциацията на индус­т­риал­ния капитал в Бъл­гария /АИКБ/ пред­лага да се изпол­зва съз­даденият вече механизъм за ком­пен­сиране на високите цени н…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Нов двоен удар по Стойчо Младенов и ЦСКА

Нов двоен удар по Стойчо Младенов и ЦСКА

Още играчи отпадат от сметките на треньора до края на 2021 година

След равен­с­т­вото с Пирин в Благоев­г­рад (1:1) ЦСКА и треньорът Стойчо Мл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Папа Франциск завърши посещението си в Гърция с послания за бежанците

Папа Франциск завърши посещението си в Гърция с послания за бежанците

Папа Фран­циск завърши вчера 3-дневното посещение в Гър­ция с пос­лания за съп­ричас­т­ност към съд­бата на бежан­ците и хората, под­ложени на страда…

Прочети още:

Loading...