Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Частните линейки влизат в регистър

Частните линейки влизат в регистър

Частните линейки влизат в регистър

Ще има и задължителни застраховки и изисквания за финансова стабилност, решиха депутатите

Пар­ламен­тът прие окон­чателно промени в Закона за автомобил­ните превози, свър­зани с час­т­ните линейки. Съг­ласно тек­с­товете превозите на болни и ранени лица ще може да се извър­ш­ват от физически или юридически лица, регис­т­рирани по Тър­гов­с­кия закон, или юридически лица, регис­т­рирани по Закона за юридичес­ките лица с нес­топан­ска цел, осъщес­т­вяващи дей­ност в общес­т­вена полза, вписани в регис­тър, съоб­щава Аген­ция „Фокус“. Сред изис­к­ванията за тези лица са да раз­полагат поне с едно специално превозно сред­с­тво с бъл­гар­ска регис­т­рация, дис­печер­ски пункт, отговарящ на изис­к­ванията, определени с наредба, екс­п­лоатационен цен­тър и други. Така на прак­тика превоз­ването с час­тна линейка на хора с увреж­дания или лица с намалена под­виж­ност ще става само с лиценз. Пър­воначал­ната идея бе да се регис­т­рират линей­ките, които превоз­ват само болни или ранени, но депутатите не под­к­репиха пред­ложения текст, като на прак­тика остава старият, който гласи, че лиценз и удос­товерение за регис­т­рация ще се изис­ква за превоз на хора с увреж­дания, лица с намалена под­виж­ност, болни или ранени. Превоз­ните сред­с­тва ще трябва да се обоз­начават с наименованието на лицето и телефон­ния номер за приемане на заявки за извър­ш­ване на дей­ността. Специал­ните превозни сред­с­тва нямат право да изпол­з­ват вън­шен дизайн, специфична окраска, мар­кировка и опоз­навателни знаци, които се пол­з­ват от цен­т­ровете за Спешна медицин­ска помощ.

Регис­търът на лицата, извър­ш­ващи превози на болни и ранени, ще се води и под­държа от Изпъл­нителна аген­ция ”Автомобилна админис­т­рация“. Ще има и задъл­жителни зас­т­раховки и изис­к­вания за финан­сова стабил­ност. В момента е регулирана само спеш­ната помощ, като всички останали „линейки“ извън сис­темата за спешна помощ нямат право да извър­ш­ват спешна помощ, но извър­ш­ват медицин­ски тран­с­порт без никаква регулация, пише в мотивите към законоп­роекта, внесен от Валери Симеонов и група народни пред­с­тавители. Според тях лип­сва отговор­ност по отношение на граж­даните, като се злоупот­ребява предимно с въз­рас­тни хора, които при нужда от специализиран превоз или спешна помощ получават некачес­т­вена услуга от лица с немедицин­ско образование, без нуж­ната квалификация и без да имат право да извър­ш­ват спешна помощ.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...