Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) EUROACTIV: Агросубсидиите в България, Чехия и Словакия отиват основно в олигархични структури

EUROACTIV: Агросубсидиите в България, Чехия и Словакия отиват основно в олигархични структури

EUROACTIV: Агросубсидиите в България, Чехия и Словакия отиват основно в олигархични структури

Пос­лед­ните данни на Еврос­тат за кон­цен­т­рацията на земедел­ска земя от 2016 г. показ­ват, че 48,6 на сто от земята у нас се обработва от ферми с годишен оборот от над 500 000 евро

По инициатива на групата на “Зелените/Европейски свободен алианс“ към Европейс­кия пар­ламент през фев­руари беше обнарод­ван док­лад с обс­тойно проуч­ване за под­помагането на земеделието, който отличава Бъл­гария, Чехия и Словакия сред дър­жавите с най-неравнопоставено под­помагане, при което основ­ната част от еврофон­довете се насоч­ват към малък процент олигар­хични струк­тури. Анализът обх­ваща Бъл­гария, Чехия, Унгария, Словакия и Румъния и включва анализ на официални данни, екс­пер­тни док­лади и медийни пуб­ликации, съобщи EUROACTIV.

След присъединяването на Бъл­гария към Европейс­кия съюз през 2007 г. и прилагането на Общата сел­с­кос­топан­ска политика (ОСП) в страната се изос­т­риха струк­тур­ните проб­леми, в резул­тат на което земедел­ците масово започ­наха да отг­леж­дат като касови кул­тури пшеница, царевица и слън­чог­лед, в ущърб на кул­турите с по-висока добавена стой­ност като зелен­чуци и трайни насаж­дения. Всичко това доведе до отлив в тър­сенето на работна ръка, а оттам и до без­работица, миг­рация и в крайна сметка — огромно обез­людяване на сел­с­ките райони.

Пос­лед­ните данни на Еврос­тат за кон­цен­т­рацията на земедел­ска земя са от 2016 г. и раз­к­риват, че 48,6 на сто от земята в Бъл­гария се обработва от ферми с годишен оборот от над 500 000 евро. Така Бъл­гария заедно с Чехия и Словакия става една от лидерите в ЕС с най-висок дял земя, обработ­вана от големи ферми. За срав­нение, през 2013 г. соб­с­т­вениците на земя в Бъл­гария обработ­ваха една трета на земята, докато през 2016 г. този процент вече е пад­нал до 12,4%.

На пазара се появиха огромни кор­поративни струк­тури, които пос­тепенно станаха основ­ните получатели на европейски суб­сидии. В док­лада се циритат данни от 2019 г., според които общият раз­мер на изп­латените суб­сидии по дирек­т­ните плащания са били 785,324 милиона евро плюс 359.604 милиона евро по линия на ПРСР. Изп­латените сред­с­тва са общо1,144 милиарда евро, със­тав­ляващи приб­лизително два процента от БВП на страната.

Анализът показва, че през финан­совата 2018 г. едва 2,4% от фер­мерите в страната са получили 45% от всички дирек­тни плащания, всеки от тях над 100 000 евро. Изпол­з­вайки прага от 300 000 евро — всъщ­ност над­вишаващ национал­ния таван на дирек­т­ните плащания — оказва се, че 230-те най-големи бенефициенти в Бъл­гария са получили дирек­тни суб­сидии от над 120 милиона евро. Или 0,33% от бенефициен­тите са взели 15,3% от всички плащания. В същото време цели 48% от най-малките бенефициенти запаз­ват оскъд­ните помощи, със­тав­ляващи едва 3,4% от плащания. Така в Бъл­гария 82 на сто от бенефициен­тите са получили по-малко от 18 на сто от сред­с­т­вата, с което страната ни не се доб­лижава дори до сред­ното съот­ношение в ЕС от 80/20.

Дори Чехия не пос­тига подобна нерав­нопос­тавеност, защото броят на стопан­с­т­вата с раз­мер на земята до 500 дка получават по-голям процент от суб­сидиите, получавани от фер­мите с над 500 дка обработ­ваема земя.

Следователно нас­тоящият дизайн на ОСП, който раз­п­ределя суб­сидии главно за единица обработ­вана земя, като същев­ременно се пренеб­рег­ват икономичес­ките резул­тати, ефек­тив­ността или социал­ните и екологич­ните въз­дейс­т­вия върху стопан­с­т­вото, съз­дава поне в Бъл­гария порочен кръг в условия на икономически стимули, се посочва в док­лада.

След 2014 г. Бъл­гария въведе ограничение на най-големите дирек­тни плащания с пет процента намаление за плащания над 150 000 евро, като мак­симал­ният раз­мер на суб­сидиите за един фер­мер стана 300 000 евро. Тази мярка беше широко популяризирана като опит за ограничаване на кон­цен­т­рацията на земя и мощ в бъл­гар­с­кото земеделие, но въп­реки това се оказа нап­разна. Според изчис­ленията на бъл­гар­ски екс­перти, оряз­ването на дирек­т­ните плащания през 2018 г. се приложи само за 42 фер­мери и фон­дове. Като чиста сума в бюджета бяха вър­нати по-малко от три милиона евро, или едва 0.7% от общата сума на дирек­т­ните плащания за годината.

Три механизма за проек­тиране обяс­няват неефек­тив­ността на тавана на дирек­т­ните плащания, който беше въведен. На първо място, сан­к­циите се налагаха само за схемата за единно плащане на площ, докато „зелените“, прераз­п­ределител­ните плащания и плащанията по раз­лични пазарни мерки, се превеж­даха независимо от раз­мера на стопан­с­т­вото.

На второ място, в съот­вет­с­т­вие с рег­ламента на ЕС, раз­ходите за труд могат да бъдат прис­пад­нати от изчис­лението на допъл­нителни суб­сидии преди прилагане на тавана на дирек­т­ните плащания. Това пред­полага, че големи сел­с­кос­топан­ски произ­водителите могат лесно да „наемат“ в кавички членовете на семейс­т­вото си с много висока фик­тивна зап­лата или да си плащат сами на себе си.

През фев­руари 2020 г. от фонд „Земеделие“ обявиха, че ще изпол­з­ват прог­рамата за сателитно наб­людение на ЕС „Копер­ник“, за да отк­рият несъот­вет­с­т­вия между дек­ларираните и реално обработ­ваните пар­цели. Тези усилия зас­лужават пох­вала и въп­реки това тази масивна „квазибанка“ предос­тавя много примери за кон­ф­ликт на интереси. Засега обаче лип­сва по-нова инфор­мация за това как прилагането на новата сис­тема за сателитен мониторинг продъл­жава. Целта на док­лада е да фокусира вниманието на екс­пер­тите в Брюк­сел по ефек­тив­ността от прилагането на ОСП в посочените дър­жави.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...