Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Ниви започнаха да жълтеят от преовлажняване, най-сериозно е положението в Предбалкана

Ниви започнаха да жълтеят от преовлажняване, най-сериозно е положението в Предбалкана

Ниви започнаха да жълтеят от преовлажняване, най-сериозно е положението в Предбалкана

Обил­ните валежи през пър­вите два месеца на 2021 година в Северозападна Бъл­гария първо рад­ваха стопаните, но сега част от тях гледат нивите си с без­покойс­тво. „В края на миналата сед­мица ходих да огледам как вър­вят посевите. Забелязах, че в масивите има жъл­теникави петна. Най-видимо е там, където са минали гумите на сеял­ката. Просто стои като жъл­теникави черти и според мен става дума за ефект от преов­лаж­няването. Мисля така, защото нашата земя е малко по-глинеста и трудно поема влагата на такива места“, комен­тира Тодор Атанасов, който е засял пшеница.

Случ­ващото се е по-характерно за терени в Пред­бал­кана и онези части на региона, които са с по-тежки почви. По-сериозно е положението обаче при късно засетите зимни житни кул­тури прек­ратили вегетацията си във фаза 23 лист. Тези рас­тения на прак­тика вед­нъж бяха зас­тарашени от внезап­ното зас­тудяване, което в този район на страната беше до –12, –13 градуса и то без наличие на снежна пок­ривка, която да ги пази от зам­ръз­ване и втори път — от голямото количес­тво вода, което се нат­рупа навед­нъж в поч­вата.

Наис­тина още през януари влагата тук беше много. Количес­т­вата във Врачан­ско на доста места над­х­вър­лиха 146 l/m². Пос­лед­валите валежи през фев­руари пък вече осезаемо влошиха ситуацията на много места. Влагата в едномет­ровия слой стигна до предел­ната си норма на много места в региона и там и сега може да се видят локви по краищата на нивите“, комен­тира агроном Валя Пет­рова. Преов­лаж­няването може да лиши рас­тенията и от кис­лород. Без него рас­тенията забавят цикъла си на раз­витие заради непъл­ноценно хранене.

Към нас­тоящия момент обаче е още рано стопаните да се притес­няват сериозно. Ако през след­ващите дни до сед­мица времето се стопли и не вали, влагата бързо ще се изпари и рас­тенията ще се въз­с­тановят. Кол­кото по-скоро се случи това, тол­кова по-малки ще бъдат икономичес­ките щети за стопаните.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...