Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон08032021

Брой 46, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Засякоха първи случай на предаване на вируса H5N8 от птици на човек

Засякоха първи случай на предаване на вируса H5N8 от птици на човек

Русия пот­върди пър­вите случаи в света на предаване на високопатоген­ния щам на вируса на птичия грип H5N8 от птици на човек, съобщи елек­т­рон­ното издание FarmingUK. Случаите са установени при работ­ници в 7 птицефаб­рики в южна Русия и за тях е уведомена Светов­ната здравна организация. До момента бе установено, че само щамовете H5N1, H7N9 и H9N2 на птичия грип могат да се предават от птици на човек.

Д-р Ана Попова, дирек­тор на рус­ката Федерална служба за кон­т­рол в областта на защитата на правата на пот­ребителите и човеш­кото благополучие (Рос­пот­реб­над­зор), обяви, че всички работ­ници се чув­с­т­ват добре в момента. Попова под­черта, че бързо са били пред­п­риети необ­ходимите мерки, за да бъде пресечено раз­п­рос­т­ранението на заразата. Тя уточни, че Русия е док­лад­вала случаите на СЗО „преди няколко дни, вед­нага след като се убедихме напълно в резул­татите“. Дирек­торът на служ­бата привет­с­тва „важ­ното научно отк­ритие“ и комен­тира, че „времето ще покаже дали вирусът ще продължи да мутира“.

На свой ред от СЗО обяс­ниха, че според пред­варител­ната инфор­мация става въп­рос за работ­ници, които са били в кон­такт с птици. „Случаите са асим­п­томатични и няма сведения за предаването на заразата от човек на човек. С национал­ните власти обсъж­даме събиранетона допъл­нителна инфор­мация и оценка на въз­дейс­т­вието върху общес­т­веното здраве от този случай“, добавят от организацията.

В началото на фев­руари в 4 птицеферми в град Славяново, Плевен­ска област, бяха отк­рити огнища на птичи грип. В съоб­щенията на Бъл­гар­с­ката аген­ция за безопас­ност на храните обаче тогава не бе уточ­нено за кой щам на вируса става въп­рос.

През есента и зимата на 20202021 г. в Европа и Азия бяха установени многоб­ройни случаи на птичи грип както при дивите, така и при домаш­ните птици, които обик­новено прих­ващат заразата от съб­ратята си, живеещи на свобода. При повечето заразени ята бе установен именно щамът H5N8.

България

Още раздори в партията на Слави Трифонов

Още раздори в партията на Слави Трифонов

Бивши активисти се бунтуват срещу парашутисти в листите и авторитарен подход на сценариста Тошко Йорданов

Раз­дорите в пар­тията на Слави Трифо…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Корпоративната социална отговорност - норма на поведение в света на бизнеса

Изследване сред 300-те най-големи работодатели у нас дава картината в сектора

COVID-19 не отне от Кодексa за социално осигуряване (КСО) про…

Прочети още:

Loading...

Култура

Убийство без убийство в Театър 199

История на роман­тични премеж­дия и прес­тъпни кроежи, зафор­мени в комедия от две жени и един мъж. Пиесата ще гледаме на 22 март в Театър 199. …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят