Кризата през 2020 г. удари най-силно пазара на трактори

Кризата през 2020 г. удари най-силно пазара на трактори

Негативни последствия от сушата провалиха жестоко инвестиционните планове на земеделските производители

За пазара на тех­ника 2020 година се оказа фатална не тол­кова с Ковид пан­демията и зат­ворените пазари, кол­кото със сушата, чиито негативни пос­лед­с­т­вия провалиха жес­токо инвес­тицион­ните планове на земедел­с­ките произ­водители. Очак­вано, статис­тиката за регис­т­рираната нова тех­ника през миналата година показва сериозни спадове в тър­сенето, които стопираха и въз­ходящите трен­дове от предиш­ните години.

Актуал­ните данни на минис­тер­с­т­вото на земеделието за миналата година показ­ват как кризата най-тежко е ударила пазара на трак­тори, където спадът в продаж­бите е най-голям. Докато през 2019 година в страната са регис­т­рирани 1 124 нови трак­тора, през 2020 г. този брой пада до 801 машини, или спадът е с 28,7 процента. Делът на най-търсените марки трак­тори се запаз­ват, като в чел­ната тройка остават пред­почитаните от фер­мерите машини на John Deere, Case и KUBOTA. Изк­лючителен спад обаче се отчита при трак­торите New Holland, чиито регис­т­рации на нова тех­ника се срива от 151 на 69 машини в рам­ките на една година.

При най-скъпите машини — ком­бай­ните, също се отчита сериозно намаление. С 22,54% по-малко са регис­т­рираните нови прибиращи машини — въп­реки необ­ходимостта от под­мяна на машин­ния парк. Статис­тиката показва, че докато през 2019 година регис­т­рираните нови ком­байни са били 173, то през миналата година този брой е намалял до 134 машини.

Според дан­ните на минис­тер­с­т­вото най-малък спад се отчита при регис­т­рирананата нова тех­ника при телес­копич­ните товарачи, което се дължи на широкото им приложение не само в рас­тениевъд­с­т­вото, но и в живот­новъд­ните ферми. Дан­ните за миналата година показ­ват, че регис­т­рираните нови телес­копични товарачи са били 251, при 296 — през 2019 година, като JCB остава най-предпочитаната марка от фер­мерите.

Общо спадът на новорегис­т­рираните телес­копични товарачи през миналата година е само 15% спрямо 2019 г., така че очак­ванията за тази година са, че тър­сенето на тази тех­ника ще остане високо.

На този фон има извес­тни надежди, че през 2021 година пазарът на тех­ника ще се раз­д­вижи, тъй като дър­жавата обещава да под­нови приемите на проекти за инвес­тиции в тех­ника, така че фер­мерите да имат сигур­ност при покуп­ката на ком­байни, трак­тори и друга необ­ходими за дей­ността им машини.

Според ръковод­с­т­вото на фонд „Земеделие“ още през март-април ще бъдат пус­нати нови приеми за проекти за инвес­тиции в тех­ника, така че земедел­ците да имат сигур­ност и да раз­читат на европейско и национално под­помагане при модер­низацията си. Очевидно, че амп­литудите на спадове и вър­хове на пазара на тех­ника ще зависи и от климатич­ните условия, както се случи през миналата година.