Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Танева: Подкрепяме платформата „Преоткрий България”

Танева: Подкрепяме платформата „Преоткрий България”

Танева: Подкрепяме платформата „Преоткрий България”

Минис­тер­с­т­вото на земеделието, храните и горите привет­с­тва инициативата и под­к­репя Плат­фор­мата “Преот­к­рий Бъл­гария“, която ще стар­тира на 1 юни. Рад­вам се, че можем да намерим много допирни точки между биз­нес и дър­жава с целта да пред­ложим на бъл­гар­с­кия пот­ребител една въз­можна, отлична почивка на море или на Бал­кан при най-дори условия, при гаран­тирани здравни и хранителни стан­дарти. Това каза на брифинг в Минис­тер­с­кия съвет минис­търът на земеделието, храните и горите Десис­лава Танева, на който учас­т­ваха още минис­т­рите на икономиката Емил Караниколов, на туризма Николина Ангел­кова, пред­с­тавител на голям хипер­мар­кет и ръководителят на проекта за дирек­тна работа с нея на произ­водителите на плодове и зелен­чуци Георги Гър­нев­ски.

“Нашите фер­мери работят от няколко години много добре с хотелиерите и гаран­тираме, че в Бъл­гария има дос­татъчно качес­т­вени и произ­ведени по дър­жавни стан­дарти продукти, дос­татъчна свежа продук­ция, за да задоволи вът­реш­ното пот­реб­ление, да го пред­ложи като бъл­гар­ски стан­дарт по нашето Чер­номорие за наши и чужди туристи. Ще се рад­вам в тази плат­форма да видим най-добрите поз­нати бъл­гар­ски хотели, които ще се ангажират да спаз­ват високия здравен стан­дарт, който ще им бъде пред­ложен от тази плат­форма да спаз­ват и пред­лагат бъл­гар­ска хана и традиционно бъл­гар­ски меню“, каза минис­тър Танева. Тя уточни още МЗХГ в лицето на Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните поема отговор­ността за кон­т­рола върху този доб­роволен стан­дарт, “за да гаран­тираме, че бъл­гар­с­кият пот­ребител, който избере да почива през плат­фор­мата “Преот­к­рий Бъл­гария“ наис­тина да получи този стан­дарт, който тя гаран­тира.

Надявам се, че и хотелиерите ще отк­рият в това въз­мож­ността да вър­нат обратно бъл­гар­с­ките си клиенти, каза Танева . Тя пожела успех на инициативата и посочи, че бъл­гар­с­ките фер­мери и произ­водители са на раз­положение да отговорят на всички необ­ходимости.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...