Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67279 BGN1 GBP = 2.12856 BGN1 CHF = 1.81549 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Заради скъпотията фермери искат държавна помощ за закупуване на семена, торове и препарати

Заради скъпотията фермери искат държавна помощ за закупуване на семена, торове и препарати

Заради скъпотията фермери искат държавна помощ за закупуване на семена, торове и препарати

Съз­даване на кризисен щаб за обез­печаване на продовол­с­т­вието на населението поис­каха от Нациионал­ната асоциация на кар­тофоп­роиз­водителите в свое писмо до премиера. В него трябва да бъдат включени и пред­с­тавителите на земедел­с­ките бран­шови организации, работещите на дирек­т­ния пазар и екс­перти в областта на обез­печаване изх­ран­ването на населението, пред­лагат от Асоциацията. Според бран­шовиците в момента е жиз­ненонеоб­ходимо да се обез­печи населението с основни храни — кар­тофи, месо, плодове и зелен­чуци, хляб, фуражи за изх­ран­ване на живот­ните, а земеделието да се превърне в основен стълб на икономиката.

Поради епидемич­ната ситуация в страната фер­мерите се сблъс­к­ват със забавяне на дос­тав­ките на семена и посадъчен материал, торове и препарати; пос­къп­ване на логис­тич­ните и тран­с­пор­тни услуги; липса на товарни превози за дос­тавки от Европа. Те срещат и откази от дос­тав­чици за стокови кредити, както и условия за 100% аван­сово плащане на стоките без поемане на гаран­ции за срокове на дос­тавки.

“Ние, земедел­ците, няма как да произ­ведем храна онлайн и отлично раз­бираме огром­ната отговор­ност и риска, който поемаме“, заявяват от Асоциацията. Затова те отп­равят призив за съз­даване на кризисен щаб, ориен­тиран към земеделието и осигуряването на храна, като нас­тояват още за отпус­кане на дър­жавен финан­сов ресурс за закупуване на семена, торове и препарати, който да пок­рие оскъпяването на тези стоки.Фермерите пред­лагат също временно да бъдат спрени плащанията на Дър­жавен фонд “Земеделие“ за инвес­тиционни проекти, които не са пряко свър­зани с произ­вод­с­т­вото на храни, и пренасоч­ване на сред­с­т­вата към по-спешни дей­ности.

Това е поред­ната земедел­ска бран­шова организация, която от началото на сед­мицата отп­равя писма и призиви към дър­жавата да бъдат облек­чени и обез­печени условията за работа на фер­мерите. Бъл­гар­ска асоциация “Биоп­родукти“ вече излезе с пред­ложение да бъде сък­ратен срокът за изп­лащане на суб­сидии и да се изгот­вят инс­т­рук­ции за дей­нос­тите в стопан­с­т­вата, свър­зани с извън­ред­ните мерки, въведени заради раз­п­рос­т­ранение на коронавируса COVID-19. От Национал­ната био асоциация поис­каха да се облекчи режимът на земедел­ците за преминаване през блокадите на облас­т­ните градове.

България

Икономика

Култура

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Двама худож­ници ще получат национал­ната наг­рада за живопис “Захари Зог­раф“ през тази година – Анд­рей Даниел (пос­мър­тно) и Вих­рони Поп­неделев…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Канят Петър Жеков в щаба на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Стамен Бел­чев може да прибегне до любопитен ход в желанието си да реши проб­лемите в атаката на отбора.

Той обмисля да покан…

Прочети още:

Loading...