Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67279 BGN1 GBP = 2.12856 BGN1 CHF = 1.81549 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Танева: В началото на април ще платим агроекологията, до Великден - зелените плащания

Танева: В началото на април ще платим агроекологията, до Великден - зелените плащания

Танева: В началото на април ще платим агроекологията, до Великден - зелените плащания

Още през след­ващата сед­мица фонд „Земеделие“ има готов­ност да извърши плащанията по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони, а до Велик­ден стопаните ще получат и зелените плащания, които се очак­ват от земедел­с­ките произ­водители преди пролет­ната сеитба. Това съобщи минис­търът на земеделието Десис­лава Танева в пуб­лицис­тич­ното предаване по национал­ната телевизия „Референ­дум“, като се обърна специално към земедел­ците във връзка с мер­ките, които спешно се пред­п­риемат спрямо биз­неса в условията на криза.

Като под­черта, че за първа година админис­т­рацията успява да преведе тол­кова рано с преводите по всички схеми за дирек­т­ните плащания от 2019 г., Танева под­черта, че минис­тер­с­т­вото и фон­дът работят по вече обявените графици не само за изп­лащане на суб­сидиите за миналата година, но и при отк­риването на приемите на проекти по сел­с­ката прог­рама.

Танева увери още, че се работи активно и по отпуш­ването на тран­с­пор­т­ните коридори в дър­жавите в ЕС. Темата ще бъде разис­к­вана и по време на дис­тан­ционна среща на минис­т­рите на земеделието, поясни още Танева.

Всички стан­дарти за хигиена при произ­вод­с­тво и движение на стоките по агро-хранителната верига се запазва както досега. „Плюс за всеки от пер­сонала на операторите на храни има противоепидемични мерки, които са длъжни да вземат и това, раз­бира се, под­лежи на кон­т­рол. Освен това, за успокоение на всички искам да кажа, че чрез храната не може да става заразяване. Всички пот­ребители трябва да бъдат напълно спокойни“, обясни земедел­с­кият минис­тър.

България

Икономика

Култура

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Двама худож­ници ще получат национал­ната наг­рада за живопис “Захари Зог­раф“ през тази година – Анд­рей Даниел (пос­мър­тно) и Вих­рони Поп­неделев…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Канят Петър Жеков в щаба на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Стамен Бел­чев може да прибегне до любопитен ход в желанието си да реши проб­лемите в атаката на отбора.

Той обмисля да покан…

Прочети още:

Loading...