Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед09082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Без агнешко за Великден

Без агнешко за Великден

Без агнешко за Великден

Фермерите не могат да продадат животните си заради извънредното положение, казват от бранша

От началото на извън­ред­ното положение, наложено на 13 март срещу нераз­п­рос­т­ранението на COVID-19 в страната, са изминали само 12 дни, но биз­несът в земеделието вече се сблъс­ква с основни проб­леми, свър­зани с нередовни дос­тавки на определени суровини. Какви са въз­мож­ните изходи за дейс­т­вие и как земедел­с­ките произ­водители ще успеят да преодолеят кризата, като в същото време спаз­ват правилата за каран­тина — за отговор на тези въп­роси Синор.бг потърси мнението на дирек­тора на Инс­титута по аграрна икономика Божидар Иванов.

Три са основ­ните рис­кове, които на този етап се очер­тават ясно пред биз­неса — нав­ремен­ното намиране на квалифицирана работна ръка, така че да се прибере рекол­тата, как в условията на каран­тина храните да стигат без­п­репят­с­т­вено от фер­мера до край­ния пот­ребител и как ще се процедира при увеличеното вът­решно пот­реб­ление на храни, което неиз­бежно ще нас­тъпи поради блокирането на вноса. „Земеделието е отрасъл, в който са заети 18 на сто от работос­пособ­ното население на страната и при този висок процент е редно да се потър­сят онези бързи механизми за дейс­т­вие, които биха осигурили квалифицирана работна ръка за отрасъла“, посочи Божидар Иванов. За изос­т­рянето на този проб­лем фер­мерите говорят отдавна, но вероятно сега е наз­рял момен­тът за неговото спешно решаване.

Само преди дни изпъл­нител­ният дирек­тор на Съюза на градинарите Мариана Мил­тенова пред­ложи вариант, при който много бъл­гари, които заради кризата временно ще останат без работа или пък са се завър­нали от Европа, да бъдат пренасочени към земедел­ски произ­водители, тър­сещи работна ръка в интен­зив­ните произ­вод­с­тва на плодове и зелен­чуци. Земедел­с­кият произ­водител от Елхово Борис­лав Пет­ков посочи, че в неговия регион вече има запит­вания от страна на сък­ратени работ­ници, така че по места този проб­лем би могъл да намери лесно решение.

Вторият голям проб­лем ще се усети още за Велик­ден, когато хората няма да успеят да стиг­нат до овцевъд­ните ферми, за да дос­тавят необ­ходимото им за трапезата агнешко месо. Цен­т­рализираните дос­тавки до мал­ките ферми отдавна са проб­лем за биз­неса. Според икономисти около 80 на сто от дос­тав­ките на агнета са от малки стопан­с­тва, затова и при сегаш­ната изолация, която ще продължи поне до 12 април, е очевидно, че дос­тав­ките на агнета силно ще бъдат ограничени. А това означава срив за фер­мерите, които са инвес­тирали цяла зима, комен­тират и хора от бранша.

Именно затова и съветите на икономис­тите са за пренас­т­ройка на биз­неса, така че кланици и преработ­вателни пред­п­риятия, които раз­полагат с необ­ходимата тран­с­пор­тна база коренно да променят веригата на дос­тавки, така че да се отговори на нарас­т­ващото вът­решно пот­реб­ление на храни.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...