Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 148, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Бавната гибел на добруджанското животновъдство

Бавната гибел на добруджанското животновъдство

Бавната гибел на добруджанското животновъдство

Овцете в Добричка област са намалели с почти 1/5 през последните три години, показват данни на ОД „Земеделие”

С без­к­райни тучни пасища доб­ру­джан­с­кото плато е било през вековете идеал­ното място за отг­леж­дане на животни, показ­ват историчес­ките данни, сподели Живко Желев, кмет на село Пас­калево за седми ман­дат. Именно овцевъд­с­т­вото става причина за въз­ник­ването на днеш­ното село Пас­калево. През XVI век тур­с­кият Ези бей пос­тавя основите на чиф­лик, който се прев­ръща във важно средище за овцевъдите от цяла Североиз­точна Бъл­гария. Векове наред тук се е раз­вивало живот­новъд­с­т­вото. „Преди десетилетия тук са се гледали шест стада овце и кози, както и 800 глави едър рогат добитък. Сега е раз­лично. Вече няма животни, няма свине, само около 40 овце и телета и 34 магарета”, раз­каза Живко Желев.

Процесите в село Пас­калево не са изолирано явление. Това се случва с повечето добре раз­вити живот­новъдни стопан­с­тва в цяла Доб­ру­джа. 30 797 е броят на овцете, регис­т­рирани по Наредба 3 за 2019 г. в Доб­ричка област, сочат дан­ните на ОД „Земеделие”. Три години по-рано броят им е бил със 7 000 повече. Това означава, че поголовието е намаляло с близо една пета.

Тази тен­ден­ция е по-слабо изразена при говедата, които наб­рояват през пос­лед­ните години малко над 24 000 в цялата област. Процесите обаче са необ­ратими. През 2019 г. рязко нарасна броят на млеч­ните ферми, които обявяват фалит и раз­п­родават или лик­видират живот­ните, сочат дан­ните на Асоциацията за раз­въж­дане на черно-шарената порода у нас.

Село Пас­калево и кооперацията не правят изк­лючение — говедата вече ги няма. Подобна е кар­тината и в друго доб­ру­джан­ско село, което вече прик­лючва лик­видирането на кравефер­мата. По изчис­ления на пред­седателя на ПТК „Жит­ница” Венко Божанов всяка година живот­новъд­ното стопан­с­тво трупа загуби от порядъка на 200 000 лв.

Тъй като стадата са лик­видирани, на мяс­тото на туч­ните пасища започ­ват да се отг­леж­дат традицион­ните за Доб­ру­джа кул­тури – пшеница, рапица, слън­чог­лед и царевица, раз­казва още кметът на Пас­калево Живко Желев. Земедел­с­ките земи около селото обх­ващат 21 000 дка, които се обработ­ват от 46 земедел­ски стопани и една кооперация. Цялото зем­лище въз­лиза на 24 000 дка.

Плодород­ната земя и въз­мож­нос­тите за живот­новъд­с­тво стават причина по времето на социализма тук да се изг­ради едно от най-проспериращите в страната ТКЗС-та. Как е работило, какви кул­тури са се отг­леж­дали, какви са били добивите и резул­татите от селек­цията на живот­ните днес е трудно да каже, защото даже музеят на бив­шето стопан­с­тво вече е унищожен.

България

Икономика

Кредитирането за есенната сеитба се очаква след 10 август

Кредитирането за есен­ната сеитба се очаква след 10 август

През след­ващата сед­мица агроминис­тер­с­т­вото и фонд „Земеделие” ще бъдат готови да отпус­нат нис­колих­вени заеми за есен­ната сеитба, като тогава…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русен­с­ката опера пред­с­тавя “Набуко“ на отк­рита сцена

Днес Русен­с­ката опера ще пред­с­тави спек­такъла “Набуко“ от Дж. Верди под отк­рито небе от 21.00 ч на площада пред Операта. На сцената ще изляз…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Уволнили Христо Марашлиев заради „неправилно дишане“

Увол­нили Христо Мараш­лиев заради „неп­равилно дишане“

Директорът на школата Пауло Кардозо е една „португалска еднодневка“ на „Армията“, заяви бившият треньор на ЦСКА

Христо Мараш­лиев беше увол­нен…

Прочети още:

Loading...