Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон28092020

Брой 185, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.68113 BGN1 GBP = 2.14119 BGN1 CHF = 1.81129 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Шестнадесет продукта на родната наука на „АГРА 2020“

Шестнадесет продукта на родната наука на „АГРА 2020“

Шестнадесет продукта на родната наука на „АГРА 2020“

Десет от институтите на Селскостопанска академия участват в конкурса за иновации на международната изложба в Пловдив

В кон­курса за иновации, който по традиция ще се проведе в рам­ките на Меж­дународ­ната сел­с­кос­топан­ска изложба АГРА 2020, ще учас­т­ват 10 от инс­титутите на Сел­с­кос­топан­ска академия, пред­с­тавяйки общо 16 научни продукти. Новите сор­тове на академията, които ще очак­ват приз­нание и наг­ради в Кон­курса за иновации на АГРА 2020, са:

- сорт бяло главесто зеле Билян на Инс­титут по зелен­чукови кул­тури „Марица”, съчетаващ висок продук­тивен потен­циал, жиз­неност, добри мор­фологични, химични и вкусови качес­тва, много добра устой­чивост към раз­пук­ване и толеран­т­ност към болести и неп­риятели;

- обик­новена пшеница САШЕЦ — съв­мес­тна раз­работка на колек­тив от учени на Инс­титут за рас­тителни и генетични ресурси – Садово и Инс­титут по пол­ски кул­тури – Чир­пан, която е с много добри хлебопекарни качес­тва, съчетани с висок добив, показан в изпит­ването на ИАСАС;

- нов винен сорт лоза „Мис­кет викинг” на Инс­титут по земеделие и семез­нание „Образ­цов чиф­лик” – Русе, под­ходящ за екологично лозар­с­тво и винар­с­тво;

- нов сорт пролетен ечемик Венера на Инс­титут по земеделие – Кар­нобат, който е с висока продук­тив­ност и хранителна стой­ност на зър­ното в съчетание с много висока устой­чивост на болести и сухоус­той­чивост;

- нов сорт тритикале Дони-52 на Доб­ру­джан­ски земедел­ски инс­титут гр. Генерал Тошево, който има много добра устой­чивост към браш­неста мана, кафява, жълта и черна ръжда, фузариум, сеп­тория и е с продук­тивен потен­циал: 89 t/ha;

- зимен многореден ечемик сорт Фанагория на Доб­ру­джан­ски земедел­ски инс­титут гр. Генерал Тошево.

Като новост за бъл­гар­с­кия пазар и дос­тойни кон­куренти на учас­т­ващите иновации в кон­курса, се отк­рояват и новите хиб­риди на академията. Тази година претен­денти за наг­ради са новият хиб­рид слън­чог­лед Енигма CLP на Доб­ру­джан­ски земедел­ски инс­титут гр. Генерал Тошево и хиб­ридите царевица: Кнежа 320, Кнежа 564, Кнежа 565 и Кнежа 648 на Инс­титут по царевицата – Кнежа.

Машина за рози многофун­к­ционална” на Инс­титута по поч­воз­нание, агротех­нологии и защита на рас­тенията (ИПАЗР)„Н. Пуш­каров”, София към Сел­с­кос­топан­ска академия е пред­наз­начена за механизирано прибиране на мас­лодайна роза и реализиране на ресур­сос­пес­тяваща борба с вредителите по розовите рас­тения, внасяне на препарати за стимулиране рас­тежа на рас­тенията, оросяване на насаж­денията в сухи периоди, селек­тивна резитба, тран­с­пор­тни и др. дей­ности в малки и средни по раз­мер розоп­роиз­водителни стопан­с­тва. Учените от ИПАЗР, София, ще учас­т­ват в раз­делите „Машини и инвен­тар за рас­тениевъд­с­т­вото” и „Научна дей­ност и раз­работки” на кон­курса и с продукта „Инс­талация за пречис­т­ване на слън­чог­ледово масло с помощта на улт­раз­вуково поле” и Полезен модел Рег. № 3283 U1/ 7.11.2019 г. „Интег­рирана сис­тема за дис­тан­ционно определяне на със­тоянието на посеви на земедел­ски кул­тури”. Интег­рираната сис­тема включва: сис­тема за събиране и пред­варителна обработка на данни; сис­тема за генериране на кар­тог­раф­ски продукти; сър­вър за обработка и анализ на данни и многоканални изоб­ражения.

Пок­ривна кошерна табла с раз­ширени тех­нологични въз­мож­ности” на Инс­титута по живот­новъдни науки – Кос­тин­б­род към ССА е другият иновативен продукт в ресор­ния раз­дел на Кон­курса за иновации на АГРА 2020. С него се осъщес­т­вява реална и предиз­викана самос­мяна на пчелата майка в кошера, като отпадат всички манипулации и дей­ности по традицион­ното придаване.

Академията учас­тва в ксон­курса за иновации на АГРА 2020 и с нови продукти и тех­нологии за хранител­ната индус­т­рия, дело на Инс­титута по криобиология и хранителни тех­нологии – София. Негови научни пос­тижения са FibrinoZIME – ензимен продукт с фиб­ринолитично дейс­т­вие, Алгопек — ядлива опаковка за храни и Диабетичен хляб „Energy bio“. В тази категория на кон­курса учас­тва и продукта Мъфин с натурални захарозамес­тители — брашно от мес­кит и кокосова захар на Инс­титута по кон­сер­виране и качес­тво на храните – Плов­див.

България

Икономика

Култура

Спорт

Сърбин замеси Гришо в скандал с COVID-19

Най-добрият бъл­гар­ски тенисист Григор Димит­ров беше забър­кан в скан­дал с коронавирус в Париж. Треньорът на отс­т­ранения от „Ролан Гарос“ Дами…

Прочети още:

Loading...

Свят