Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря30092020

Брой 187, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67595 BGN1 GBP = 2.16095 BGN1 CHF = 1.80827 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Земеделци от Лудогорието модернизират стопанствата си с европроекти за над 14 млн. лева

Земеделци от Лудогорието модернизират стопанствата си с европроекти за над 14 млн. лева

Земеделци от Лудогорието модернизират стопанствата си с европроекти за над 14 млн. лева

С проекти, финан­сирани от Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони, агроп­ред­п­риемачи от Раз­г­рад­ска област модер­низират и раз­ширяват стопан­с­т­вата си, въвеж­дат нови тех­нологии, подоб­ряват пред­пазар­ната под­готовка и съх­ранението на сел­с­кос­топан­с­ката продук­ция. Това съоб­щиха от Облас­т­ния инфор­мационен цен­тър. На територията на областта се изпъл­няват 30 проекта по под­мяр­ката за инвес­тиции в земедел­ски стопан­с­тва, с общ раз­мер на суб­сидията 14 422 139 лева.

В 12 проекта с без­въз­мез­дна финан­сова помощ на стой­ност повече от 10 млн. лева инвес­тициите са насочени към сек­тор “Живот­новъд­с­тво“. Сред­с­т­вата ще бъдат вложени за изг­раж­дане или модер­низиране на птицеферми, и за строител­с­тво, обновяване и оборуд­ване на кравеферми и свинеферми.

Два проекта за над 760 хил. лева са насочени към пър­вич­ната преработка на пчелен мед и други пчелни продукти.

В сферата на трай­ните насаж­дения са проек­тите на 11 земедел­ски произ­водители в областта. С над 1,5 млн. лева те ще съз­дадат нови масиви от ябълки, сливи, вишни, череши, орехи и малини и ще оборуд­ват стопан­с­т­вата си с нови машини, съоръжения и инвен­тар за отг­леж­дане на овощни кул­тури.

Зър­ноп­роиз­водители от Лудогорието изпъл­няват пет проекта на стой­ност над 1,1 млн. лева. По тях ще се дос­тавят модерни машини за поч­вооб­работка и за прибиране на продук­цията; изг­раж­дат се силози, складови помещения и сушилни за пред­варителна обработка и съх­ранение на зърно.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят