Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря30092020

Брой 187, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67595 BGN1 GBP = 2.16095 BGN1 CHF = 1.80827 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Облекчен и безплатен ще е режимът за регистрация на личните стопанства

Облекчен и безплатен ще е режимът за регистрация на личните стопанства

Облекчен и безплатен ще е режимът за регистрация на личните стопанства

Облек­чен и без­п­латен режим за регис­т­рация на лич­ните стопан­с­тва пред­виж­дат промени в Закона за ветеринар­номедицин­с­ката дей­ност, приети на първо четене от пар­ламента. Заяв­лението за регис­т­рация ще се подава от соб­с­т­веника или пол­з­вателя на живот­новъд­ния обект при кмета или кмет­с­кия намес­т­ник или до дирек­тора на съот­вет­ната Облас­тна дирек­ция по безопас­ност на храните. Въвежда се териториален прин­цип при сключ­ване на договорите за изпъл­нение на мер­ките по прог­рамата за профилак­тика, над­зор, кон­т­рол и лик­видиране на болести по живот­ните и зоонози, с регис­т­рирани ветеринарни лекари. Не се поз­волява на регис­т­рирани ветеринарни лекари, сключили такива договори със соб­с­т­веници или пол­з­ватели на ферми, да сключ­ват договори и със соб­с­т­веници или пол­з­ватели на лични стопан­с­тва. С измененията се съз­дава въз­мож­ност за въз­лагане на изпъл­нението на мер­ките за ограничаване и лик­видиране на болести на изпъл­нител, раз­личен от служителите на БАБХ.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят