Браншовици влязоха в спор за джобните 100 хил. евро субсидии, за гъските, жабите и селата

Браншовици влязоха в спор за джобните 100 хил. евро субсидии, за гъските, жабите и селата

Костадин Костадинов, Албена Симеонова и Петър Петров заеха противоположни позиции за новата ОСП

За мен не е свобода пос­тавянето на таван на плащания от 60 хил. до 100 хил. евро на стопан­с­тво. Свобода е дър­жавата сама да определи дали да има таван и колко да е той. Така пред­седателят на Национал­ната асоциация на зър­ноп­роиз­водителите Кос­тадин Кос­тадинов комен­тира препот­вър­дената и на форума Клуб Investor – Агробиз­нес 2020 инфор­мация на Европейс­ката комисия за допъл­нителни ограничения при дирек­т­ните плащания за големите фер­мери в новата ОСП. По сметки на Кос­тадинов посоченият таван би бил добър за стопан­с­тва с до 4000 декара, които и един трак­тор не могат да си купят. Подобни ограничения няма да задър­жат за дълго зър­ноп­роиз­водител­ния бранш у нас в 10-та му позиция в света произ­вод­с­тво. Относно „зелените мерки”, които фер­мерите трябва да спаз­ват, пред­седателят на НАЗ въз­к­ликна: „Защо да правя зелени мерки, ако ме ограничават с тавана?”. Кос­тадин Кос­тадинов съобщи, че на форума ”Три морета”, в който е учас­т­вала и НАЗ, е изгот­вена позиция в под­к­репа на искането дър­жавите сами да определят таваните на плащанията.

За раз­лика от него пред­седателят на Бъл­гар­ска асоциация Биоп­родукти Албена Симеонова изрази нес­к­рито задовол­с­тво от философията на новата политика в земеделието. Тя каза, че изгот­веното от асоциацията становище напълно съв­пада в позицията на ЕК. ”Горещо под­к­репям тавана”, продължи Симеонова. Трябва да се под­к­репят мал­ките, сред­ните и биологич­ните фер­мери. 30% за екология са добре. Дори считам, че са малко, поп­рави се тя. ”Ако искаме да съх­раним селата, раз­нооб­разието на рас­тител­ните и животин­ски видове, и да спрем изчез­ването на младите фер­мери, трябва да насър­чаваме прак­тики, които щадят окол­ната среда. Да сведем до минимум пес­тицидите и да елиминираме въз­мож­нос­тите за ГМО”,заяви тя. Пред­седател­ката на БА Биоп­родукти обаче изрази опасения от дадената на дър­жавите свобода сами да правят политики. „ Добре е, ама недейте тол­кова”, обърна се тя към пред­с­тавителите на ЕК. Симеонова припомни мер­ките за гъски и орли, за сеит­боорот и други, чрез които е станало бурно усвояване на европари. Даде пример и с биологич­ните зър­ноп­роиз­водители, които отг­леж­дат кориан­дър и рапица върху 10 хил. дка. Това е несериозно, вметна тя.

Пред­седателят на Национал­ната асоциация на младите фер­мери в Бъл­гария Петър Пет­ров напълно под­к­репи Симеонова. Според него стопан­с­тво от 4000 дка не е малко, а е дос­татъчно за нор­мална семейна ферма за зър­ноп­роиз­вод­с­тво. Фер­мите трябва да са до 10 хил. дка, как­вито са повечето в ЕС, е неговото мнение.

Петър Пет­ров счита мярка 6.1, която е в под­к­репа на младите земеделци, за неработеща.”Хората влизат и си излизат от мяр­ката”, илюс­т­ративно обясни той, намек­вайки за игрите при усвояването на сред­с­тва. Не е правилен според него и начинът на под­помагане на младите, тъй като ако са се регис­т­рирали на 18 г. като земедел­ски произ­водители, когато станат на 23 сис­темата ги изх­върля от приоритета да са млади фер­мери. За нас е важно младите да имат допъл­нително финан­сиране и то да е пос­тоянно, каза Пет­ров.

Пред­седателят обърна внимание и на обучител­ните кур­сове, които се финан­сират от ДФ” Земеделие” и се прилагат от универ­ситети, колежи и други. Според него тази мярка е неработеща и е за точене на сред­с­тва, защото не може да даде необ­ходимите минимум знания на обучаваните и в същото време обучението се изис­ква от минис­тер­с­т­вото.

Кос­тадин Кос­тадинов отх­върли внушението на Симеонова, че едва ли не зър­ноп­роиз­водителите стоят в дъното на обез­людяванията на селата. Той обясни, че причините са ком­п­лек­сни и най-вече социални. Фер­мерите не са виновни, че в селата лип­с­ват лекари, аптеки, дет­ски градини и училища, и че младите хора ги напус­кат. Пред­седателят на НАЗ под­черта, че в този прог­рамен период зър­ноп­роиз­водителите са били изк­лючени от инвес­тицион­ните мерки на Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони, въп­реки че имат нужда най-малко от обновяване на машин­ния парк.

Албена Симеонова инфор­мира, че в никакъв случай не сме против зър­ноп­роиз­вод­с­т­вото, асоциацията не е и против дирек­т­ните плащания. Тя призна, че е доволна от срав­нително новата инфор­мация, че към мярка 11 за биологич­ното произ­вод­с­тво ще се добавят 40 млн. евро, за да може да продължи финан­сирането на произ­водителите, а също така да се под­помог­нат и нови кан­дидати. Само че е необ­ходимо, според нея, да се подоб­рят условията за суб­сидиране.

Петър Пет­ров се обяви за симет­рия в раз­п­ределянето на сред­с­т­вата. Относно 2-та процента за под­помагане на млади фер­мери той комен­тира, че по-важно от процента е да се пред­ложи правилен начин за раз­п­ределянето на суб­сидиите.

Относно екологич­ните амбиции на ЕК Кос­тадин Кос­тадинов обърна внимание, че природосъоб­раз­ните мерки на зър­ноп­роиз­водителите се отразяват на окол­ната среда по прос­тата причина, че бран­шът стопанисва по-голямата част от земедел­с­ката земя в страната. В същото време той цитира данни в милиони лева за финан­сиране на екологични организации, които броят птици, а също и яйца от костенурки.Албена Симеонова вед­нага го реп­ликира с примера, че сега започва преб­рояване на определен вид жаба, която се храни с комари от Дунав, под­тиска популацията им и е изк­лючително важна за биоравновестието.А Петър Пет­ров допълни, че щадящото отношение към окол­ната среда започва с въз­питанието от дет­ска въз­раст.