Агрометеоролог: Забравете за дъждове тази седмица

Агрометеоролог: Забравете за дъждове тази седмица

През повечето дни от след­ващия седем­д­невен период агрометеорологич­ните условия ще се определят от топло за сезона време. През периода валежи със стопан­ско значение не се прог­нозират. Пад­налите валежи през пър­вото десет­д­невие на октом­ври, с изк­лючение на край­ните южни и югоиз­точни райони, бяха нерав­номерно раз­п­ределени. На много места в Северозападна Бъл­гария и в Гор­нот­ракийс­ката низина валежите бяха оскъдни под 56 l/m² (Новосело, Видин, Лом, Кнежа, Пазар­джик, Плов­див). В тези райони през след­ващия период дефицитът на влага ще забави начал­ното раз­витие на засетите посеви с рапица, ечемик и пшеница, прог­нозира Дукена Жолева, агрометеоролог в НИМХ.

В част от цен­т­рал­ните южни и югоиз­точни райони на страната, през изтек­лия период пад­наха валежи над 2530 l/m² (Сан­дан­ски, Кър­джали, Хас­ково, Елхово, Бур­гас), което доведе до подоб­рение на вод­ните запаси в гор­ните поч­вени слоеве и на условията за провеж­дане на пред­сеит­бените обработки и сеит­бата на зим­ните житни кул­тури. В средата на октом­ври в Южна Бъл­гария започ­ват агротех­ничес­ките срокове за сеит­бата на пшеницата.

През след­ващия период в част от пол­с­ките райони, където влагата не е лимитиращ фак­тор, при засетите посеви с рапица и зимни житни кул­тури ще протича фаза поник­ване и начално лис­тооб­разуване. При рапицата във фаза поник­ване пов­реди нанасят рапич­ната стъб­лена бълха и рапич­ната лис­тна оса. В начал­ните фази от вегетацията на рапицата трябва да се извърши обс­лед­ване за появата и плът­ността на тези вредители и при чис­леност над ПИВ да се извърши нав­ременно третиране.

През периода условията ще бъдат под­ходящи за освобож­даване на площите от къс­ните окопни кул­тури, за прик­люч­ване на гроз­добера, за прибиране на узрялата плодова и зелен­чукова реколта.