Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Ветеринари тръгнаха да търсят живи прасета в селските кочини, умъртвяват ги принудително

Ветеринари тръгнаха да търсят живи прасета в селските кочини, умъртвяват ги принудително

Ветеринари тръгнаха да търсят живи прасета в селските кочини, умъртвяват ги принудително

Изтече срокът, който дър­жавата даде на стопаните в Южна Бъл­гария доб­роволно да умър­т­вят прасетата си. От вчера ветеринар­ните екипи влизат в дворовете на хората, за да нап­равят проверки и да евтаназират всички останали живи прасета.

На много места стопаните отказ­ват да се съоб­разят с мер­ките срещу африкан­с­ката чума по свинете. Кметовете на 30 села в Пазар­джишко зап­лашиха в края на миналата сед­мица с нови протести.

В Община Долни чиф­лик също отказ­ват да се съг­ласят със заповедта за доб­роволно умър­т­вяване на домаш­ните прасета. Хората не са съг­ласни да унищожат живот­ните, защото наб­лизо няма огнища на африкан­ска чума. Стопаните се заканиха протес­тите им да продъл­жат. От няколко дни те зат­варят пътя Варна-Бургас край село Оряхово, като сим­волично пресичат пешеход­ната пътека на пътя.

Ако сега плаче баба Стоянка и оставим ней­ната свиня, утре може да плаче цяла Бъл­гария“, каза по bTV заместник-министърът на земеделието Янко Иванов по повод започ­ването на принудител­ното умър­т­вяване на домаш­ните прасета заради африкан­с­ката чума.Въпреки че кметовете на 30 пазар­джишки села обещаха пред премиера Бойко Борисов да убедят съселяните си да изпъл­нят нареж­дането за доб­роволно умър­т­вяване на прасета, в петък стана ясно, че хората все още отказ­ват да допус­нат екипите на БАБХ. „Нека да е ясно — мяр­ката е абсолютно непопулярна, но наложителна“, посочи той и изтъкна, че откакто са пред­п­риети подобни дейс­т­вия от няколко дни няма нови случаи при домаш­ните прасета. Според него това означава, че мер­ките са правилни и това е посоката за овладяване на кризата.

Иванов благодари на кметовете, които изпъл­ниха указанията на минис­тер­с­т­вото и нас­тоя до края на вчераш­ния работен ден управ­ниците, които са отказали да го сторят, да получат акт за админис­т­ративно нарушение. За кметовете, които не са изпъл­нили мяр­ката, ще има глоба от 100 до 300 лева първи път, а при втори случай тя се удвоява. Все още не е ясно точно колко кметове ще бъдат сан­к­ционирани.

Приоритет за Аген­цията по безопас­ност на храните през тази сед­мица ще бъдат населените места в Пазар­джишка област, където стопаните получиха сед­мица отс­рочка, за да унищожат живот­ните си. Проверки ще има и в населените места в запад­ната част на Плов­див­ска област, тъй като те попадат в 20-километровата санитарна зона около петте индус­т­риални свинеком­п­лекси в Пазар­джик. Ако в час­т­ните дворове бъдат намерени живи прасета, те ще бъдат унищожавани принудително. От Аген­цията по безопас­ност на храните комен­тираха по БНТ, че в региона на Плов­див и в близост до свинеком­п­лекса в Белозем, вече са унищожени над 95 на сто от живот­ните в лич­ните стопан­с­тва.

Пос­лед­ните останали живи прасета в пазар­джиш­кото село Мало Конаре бяха в стопан­с­т­вото на Марко Исов до този понедел­ник. Мъжът чакал пос­лед­ния момент с надеж­дата, че влас­тите ще решат поне свинете-майки и мал­ките прасенца да не бъдат унищожавани. Според хората в Мало Конаре след лик­видирането на живот­ните поне две години в селото никой няма да може да добива домашно месо. А сега се налага спешно да взимат и кредити и за покуп­ката на фризери.

Евтаназията на живот­ните във фер­мите в селата Николово и Бръш­лен прик­лючи. Трите свинеком­п­лека в Русен­ско чакат ‚5 млн. лева ком­пен­сации за заг­роб­ването на живот­ните и за дезин­фек­ция. Сумата е заложена в общес­т­вена поръчка, обявена от Аген­цията по безопас­ност на храните.

Между 300 и 600 хиляди лева ще получи всеки един от засег­натите индус­т­риални ком­п­лекси в русен­ско за дей­нос­тите по лик­видирането и заг­роб­ването на живот­ните. Други 720 хиляди лева ще бъдат дадени на раз­г­рад­ска фирма, която извър­шва дезин­фек­цията и обез­заразяването на обек­тите на територията на областта. Сред­с­т­вата, които ще получат като ком­пен­сация пос­т­радалите свинеком­п­лекси, ще бъдат превеж­дани поетапно, тъй като процедурите са сложни.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...