Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет13082020

Брой 153, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66157 BGN1 GBP = 2.16174 BGN1 CHF = 1.81853 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Първи по смъртност в ЕС, но ДДС-то за храните заковано на 20 %

Първи по смъртност в ЕС, но ДДС-то за храните заковано на 20 %

Румън­с­кото правител­с­тво дава пореден пример за Бъл­гария с водената аграрна политика на национално ниво, а не само на прок­ламираната и налагана европейска политика. Правител­с­т­вото реши да насърчи кон­сумацията на здравос­ловни и традиционни храни, като намали став­ката си от 9% на 5%. По думите на финан­совият минис­тър Еуген Теодоровичи мяр­ката ще доведе до бюджетни загуби в раз­мер на 175 милиона евро през след­ващите четири години, но нас­тоява, че ще бъде от решаващо значение за под­к­репа на вът­реш­ното пот­реб­ление на висококачес­т­вени хранителни продукти, тъй като това ще намали цените и увеличи продаж­бите, както и ще стимулира раз­витието на фамилен биз­нес в сел­с­ките региони. В допъл­нение — високата смър­т­ност и увеличаването на зат­лъс­тяването, особено сред младите хора, са предиз­викали тревога. Според пос­лед­ния док­лад на ЕС, Румъния има втората най-висока смър­т­ност след Бъл­гария, с 1530 смър­тни случая на 100 000 жители, докато сред­ната за Европа е 1036 смър­тни случая / 100 000 жители. Сърдечно-съдовите и мозъч­ните заболявания са основ­ната причина за смъртта в север­ната ни съседка. Въп­реки че Румъния има най-нисък процент на зат­лъс­тяване в ЕС от 9,1%, процен­тът сред под­рас­т­ващите се е увеличил повече от два пъти през пос­лед­ното десетилетие.

Общата ставка на ДДС в Румъния е 19%, а намалената ставка за храни е 9%. Някои продукти и услуги, като книги, лекар­с­тва, турис­тически услуги и нови жилища, се облагат с 5%. ДДС е най-важният източ­ник на приходи за румън­с­кия бюджет, като доп­ринася с около една пета от приходите на бюджета. Държавите-членки по прин­цип са свободни да прилагат намалени ставки за хранителни продукти. Те могат също така да намалят став­ките на ДДС за (дори и много малка) част от хранител­ните продукти или да прилагат раз­лични намалени ставки за раз­лич­ните под­категории храни, при условие че подобни стоки, пред­лагани на пазара, не получават раз­лично данъчно третиране (прин­ципа на фис­кал­ния неут­ралитет).

У нас произ­водителите години наред нас­тояват да се въведе по-ниско ДДС за храните, но власт­тимащите и особено финан­совият минис­тър Владис­лав Горанов упорито си запуш­ват ушите, сякаш не са родени от бъл­гар­ска майка. Оправ­данието — щяло да има по-малко пари в бюджета, пък и далавери ставали. Може да сме първи по смър­т­ност сме в Европа, но ДДС-то за храните ще продъл­жава да е заковано на 20 %. И така ще е, докато ГЕРБ е на власт!

Икономика

Експерти: Слънчев бряг никога не е бил толкова празен

Екс­перти: Слън­чев бряг никога не е бил тол­кова празен

Повечето хотели в Слън­чев бряг ще зат­ворят до 10 сеп­тем­ври заради лип­сата на чар­търи и туристи, които пред­почитат сеп­тем­ври и октом­ври за по…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят