Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Войчеховски „изпари“ надеждите на родните фермери за справедливост на пазара на зърно

Войчеховски „изпари“ надеждите на родните фермери за справедливост на пазара на зърно

Войчеховски „изпари“ надеждите на родните фермери за справедливост на пазара на зърно

Европейс­ката комисия обяви,че към момента няма данни за негативни ефекти върху европейс­ките фер­мери, породени от преминаването на зърно от Украйна през „коридорите за солидар­ност

Лошо им се пише на бъл­гар­с­ките зър­ноп­роиз­водителите след вчераш­ното заседание на минис­т­рите на земеделието на ЕС, където единодушно беше решено, че „Европейс­ката комисия наб­людава пос­тоянно ситуацията на пазарите в Общ­ността и към момента няма данни за негативни ефекти върху европейс­ките фер­мери, породени от преминаването на зърно от Украйна през „коридорите за солидар­ност“. Това съобщи на прес­кон­ферен­ция еврокомисарят по земеделие Януш Вой­чехов­ски, организирана вед­нага след заседанието на минис­т­рите в началото на тази сед­мица, чиято основна тема бяха протес­тите на земеделци от Източна Европа. Припом­няме, че преди десетина дни произ­водиителите организираха мирни демон­с­т­рации с нас­тояване да бъде наложен фитосанитарен кон­т­рол върху без­мит­ния внос от Украйна, който е по-евтин от европейс­кия и прави дъм­пинг на пазара на основ­ните зър­нени кул­тури в Бъл­гария и останалите страни, през които товарите преминават. Тран­с­пор­т­ните коридори за свободен износ на зърно от воюващия регион бяха договорени през лятото, но поради недос­татъчен вът­решен кон­т­рол в някои дър­жави вместо към останалите дър­жави в ЕС и към третите страни голяма част от украин­с­ката продук­ция остана в близ­ките до Украйна дър­жави като Румъния и Бъл­гария.

В тази връзка жур­налисти зададоха на еврокомисаря въп­рос как ще бъде преодолян нелегал­ният внос на зърно от Украйна, за които фер­мерите в Бъл­гария и Румъния алар­мираха по време на протес­тите преди десетина дни. Ето и неговият отговор: „Дан­ните, с които раз­полагаме, не пот­вър­ж­дават сиг­налите за това, че вносът на зърно от Украйна причинява проб­леми за пазарите и европейс­ките фер­мери. Не виж­даме труд­ности при продаж­бата на зърно от европейс­ките фер­мери, нито пък сриване на цените поради внос на зърно от Украйна. Имаме данни, че досега от Украйна до Европейс­кия съюз са дос­тиг­нали общо 4,5 млн.т зърно“.

Като съобщи, че е провел раз­говори с минис­т­рите на Бъл­гария и Румъния, еврокомисарят посочи, че ситуацията в двете дър­жави е „специфична“. „Проб­лемът в Бъл­гария нап­ример е, че огромна част от вноса на слън­чог­лед, пред­наз­начен за износ от Украйна за трети страни, остава на мес­т­ния пазар. А това пред­с­тав­лява половината от украин­с­кия износ на слън­чог­лед за ЕС. Мисля, че въп­росът ескалира в тази кризисна ситуация, затова пред­с­тоят нови раз­говори, за да съберем още инфор­мация по въп­роса“. По всичко изг­лежда, че тя трябва да бъде осигурена от сегаш­ния екип на Минис­тер­с­т­вото на земеделието.

На заседанието минис­търът на земеделието на Украйна Микола Сол­ски е поис­кал от минис­т­рите допъл­нителна помощ, която вероятно ще бъде предос­тавена на воюващата дър­жава, тъй като екс­пор­тът дава глътка въз­дух за украин­ците и за останалия свят, нуж­даещ се от зърно. Според отчета на Сол­ски досега изнесените количес­тва сел­с­кос­топан­ски кул­тури от Украйна са 4,5 млн.т зърно, от които 3 милиона са преминали през европейс­ките „коридори на солидар­ност“, а 1,5 млн.т — по море, по силата на споразуменията от Истан­бул. „През сеп­тем­ври количес­т­вата зърно, преминаващи през ЕС от Украйна, ще бъдат увеличени с 5% до 10%, а износът по море ще нарасне с 60%. Това е голям потен­циал, но все още никой не знае какво точно ще се случи с мор­с­ките пътища. Това е най-голямата опас­ност и именно тази несигур­ност обус­лавя необ­ходимостта от раз­витието на „коридорите на солидар­ност“, е посочил още земедел­с­кият минис­тър на Украйна. В тази връзка украин­с­кият минис­тър е призовал Европейс­кия съюз да нап­рави сега дейс­т­ващите спешни пътища за износ на зърно през съюза пос­тоянни, с инвес­тиции в най-малко 5 гранични тер­минала, а също така и тръбоп­ровод, по който да тече слън­чог­ледово масло. Очевидно, че при тази ситуация страната ни трябва да пред­п­риеме строги мерки при кон­т­рола на тези коридори, така че този внос да не засяга род­ните произ­водители като досега.

Очак­вахме от Минис­тер­с­т­вото на земеделието да дадат повече инфор­мация за раз­говора между Януш Вой­чехов­ски и минис­тър Явор Гечев. Вярно е, че проб­лемът с недос­татъчно сериоз­ния кон­т­рол при осигуряване на тран­с­пор­т­ните коридори се появи по време на пос­лед­ния редовен кабинет. Но негатив­ният ефект сега ще бъде понесен от всички фер­мери, затова и сегаш­ният екип би тряб­вало да работи здраво в защита на произ­водителите.

Ето и част от изказ­ването на Явор Гечев пред Съвета на минис­т­рите, проведен на 26 септември:„Очакваме Европейс­ката комисия да обърне специално внимание на ситуацията на пазара на мас­лодайни кул­тури и да приложи всички въз­можни инс­т­рументи, включително извън­редни мерки, съг­ласно чл. 219 от Рег­ламент (ЕС) 1308/2013 с цел смек­чаване на въз­дейс­т­вието върху произ­водителите от Европейс­кия съюз. Бъл­гария под­к­репя Украйна в тези трудни времена, но има смущения на пазара на слън­чог­лед, които будят без­покойс­тво. Затова считаме, че са необ­ходими инс­т­рументи за бързо въз­дейс­т­вие по отношение на въз­ник­налия пазарен дис­баланс, за да бъдат предот­в­ратени по-сериозни икономически сът­ресения с дъл­гот­раен ефект върху пазара на слън­чог­лед, намаляване на кон­курен­тос­пособ­ността на произ­водителите, както и на жиз­нес­пособ­ността на стопан­с­т­вата в сек­тора“.

По отношение на изпъл­нението на Плана за дейс­т­вие „Коридори за солидар­ността“ между ЕС и Украйна Бъл­гария се е ангажирала да положи мак­симални усилия за осъщес­т­вяване на превозите на зърно за трети страни по тран­с­пор­т­ните мар­ш­рути и по всяко нап­рав­ление от железопът­ната мрежа и прис­танищата си, с налич­ния тех­нологичен капацитет.

В рам­ките на заседанието е пос­тавена и темата за устой­чивата упот­реба на продукти за рас­тителна защита. Гечев е под­к­репил призива на Полша ЕК да пред­с­тави допъл­нителна и подоб­рена оценка на въз­дейс­т­вие, която по изчер­пателен и адек­ватен начин раз­г­лежда влиянието на пред­ложения проект на рег­ламент върху продовол­с­т­вената сигур­ност на ЕС. „Лип­сата на оценка на социално-икономическото въз­дейс­т­вие на много от аспек­тите, свър­зани с намаляването на упот­ребата на продук­тите за рас­тителна защита, в кон­тек­ста на пос­ледиците от вой­ната в Украйна, за произ­вод­с­т­вото на основ­ните храни в ЕС и в глобален мащаб, буди притес­нения“, добави аграр­ният минис­тър.

Европейс­ките минис­три дис­кутираха и Дирек­тивата за емисиите от промиш­леността по време на заседанието. „Намаляването на прага, над който инс­талациите за отг­леж­дане на свине и домашни птици се включ­ват в прилож­ното поле на Дирек­тива 2010/75/ЕС, както и добавянето на инс­талациите за отг­леж­дане на едър рогат добитък, ще окаже въз­дейс­т­вие върху голям брой живот­новъдни стопан­с­тва, като ще съз­даде значителна финан­сова тежест“, посочи минис­тър Гечев. По думите му на прак­тика се обх­ващат голям брой семейни ферми в сел­с­ките райони, които не раз­полагат с въз­мож­нос­тите на индус­т­риал­ното живот­новъд­с­тво и са зап­лашени от прек­ратяване на дей­ността. А това би довело до сериозни социални, икономически и финан­сови пос­лед­с­т­вия, с пряко въз­дейс­т­вие и върху продовол­с­т­вената осигуреност на населението.

Земедел­с­кият минис­тър добави, че увеличаването на натовар­ването върху ком­петен­т­ните органи ще доведе до допъл­нително забавяне при издаването на раз­решител­ните, ще влоши инвес­тицион­ната среда и ще забави прехода на ЕС към чиста, кръгова и неут­рална по отношение на климата икономика.

Синор.бг

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Украинските власти претърсиха домовете набившия вътрешен министър Аваков и на милиардера Коломойски

Президен­тът на САЩ Джо Бай­дън каза, че ня…

Прочети още:

Loading...