Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Зърнопроизводството в страната ще отчете изключително тежка година

Зърнопроизводството в страната ще отчете изключително тежка година

Зърнопроизводството в страната ще отчете изключително тежка година

Първата жътва на слънчогледа е с добив от 180 кг от декар, срив има и при царевицата

Юлс­ката суша и необичайно високите тем­ператури, които продъл­жително се задър­жаха в редица райони от страната, поразиха рекол­тата от пролетни кул­тури това лято. На места цели ниви са изсъх­нали, затова жът­вата при слън­чог­леда започна преж­дев­ременно, същото е и при царевицата, като добивите са необичайно ниски. Това съобщи за Синор.бг Кос­тадин Кос­тадинов, пред­седател на Национал­ната асоциация на зър­ноп­роиз­водителите (НАЗ), който поясни, че от декар мас­лодайно семе средно се жънат по 180 килог­рама), очак­ванията за царевицата са за средни добиви около 300 килог­рама. Дори при високи бор­сови цени фер­мерите нямак как да пок­рият раз­ходите си от пролет­ните кул­тури!

При тази ситуация един­с­т­вените стабилни приходи, на които род­ните фер­мери биха раз­читали тази година, са от пшеницата, но при изк­лючително слож­ната ценова кар­тина на род­ния пазар, „изрисувана“ след вноса на украин­ско зърно, бран­шът е изп­равен пред много въп­росителни. Припом­няме, че складовете на редица тър­говци са пълни с бъл­гар­ска пшеница от миналата година, а и с украин­ска. Затова изкупуването върви изк­лючително бавно, което е проб­лем за стопаните, нуж­даещи се от свободни сред­с­тва за есен­ната сеитба.

На пос­лед­ната сесия на Софийс­ката стокова борса купувачите пред­лагаха между 580 и 637 лв.за тон, докато офер­тите на продавачите бяха между 740 и 750 лв. за т. При това раз­минаване тър­говията е силно зат­руд­нена.

През миналата година, когато страната ни отбеляза рекорд в ожънатото хлебно зърно със 7,1 милиона тона, тази година очак­ванията на бранша са за реколта между 5,7 и 6 милиона тона. Огром­ната част от земедел­ците в страната не раз­полагат с модерни складове за съх­ранение на рекол­тата, затова за пореден път ще бъдат принудени да продават на ниски цени, комен­тираха хора от бранша. Само преди дни статис­тиката на Минис­тер­с­т­вото на земеделието показа, че през 2021 година износът на сел­с­кос­топан­ски стоки е дос­тиг­нал рекорд от 6 милиона евро, като основ­ната част от тези сред­с­тва се падат на зър­нения екс­порт. Проб­лемът обаче е, че приходите от този екс­порт отиват основно в тър­гов­с­ките фирми, не и във фер­мерите. Затова и тази година зър­ноп­роиз­вод­с­т­вото в страната ще отчете изк­лючително тежка година.

Екатерина СТОИЛОВА

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...