Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 120, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2)

Влажното време срива качеството на зърнената реколта 2021

Влажното време срива качеството на зърнената реколта 2021

Влаж­ното време, което продъл­жава вече трета сед­мица и ще бъде такова още до 10-и Юли, може да окаже силно негативен ефект върху качес­т­вото на зър­нената реколта. И макар над 80% от пшеницата в Бъл­гария да е фуражна, то мал­кият относителен дял на хлеб­ната пшеница ще бъде под­помог­нат от упот­ребата на подоб­рители и замес­тители в произ­вод­с­т­вото на хляб. Водата има силен ефект върху самото зърно и мик­роор­ганиз­мите на повър­х­ността му. На мокро зърно мик­робите се раз­виват по-бързо, броят на акарите и насекомите се увеличава и нас­тъп­ват други промени.

Зър­ноп­роиз­водителите тази година ще трябва да пред­видят раз­ходи за сушене на зър­ното, които поне до малка степен да ком­пен­сират загубите в качес­т­вото на полето. Сушенето е необ­ходимо за зърно…

Прочети още…

Бъдещето на фермерските евросубсидии става все по-мъгляво

Опасенията на много евродепутати са, че парите за раз­витие на сел­с­кото стопан­с­тво отново може да напъл­нят джобовете на хора, които нямат нищо общо със сек­тора

Евросуб­сидиите за земеделие, на които раз­читат по бед­ните страни от Евросъюза, висят на косъм. Съв­сем скоро дър­жавите членки, Еврокомисията и Европар­ламента трябва да под­пишат споразумението зa нoвaтa Oбщa ceлcĸocтoпaнcĸa пoлитиĸa (20232027 г), но все още не могат да се споразумеят за условията, по които трябва да бъдат раз­п­ределени общо…

Прочети още…

Ниски температури и дъжд може да провалят реколтата от доматите на открито

Ниски температури и дъжд може да провалят реколтата от доматите на открито

Времето в Северозападна Бъл­гария може да провали и пър­вата реколта от домати, отг­леж­дани на отк­рито, твър­дят стопани. Рас­тенията цъф­тят, но не се образуват завързи, а и някои от тях се раз­боляват само за денонощие заради нис­ките тем­ператури и неп­рекъс­натите валежи. „Минимумът на днев­ните тем­ператури е 21, а този на нощ­ните — 13 градуса. Факт е, че още в началото на сед­мицата живакът в тер­момет­рите не показа повече от 20 през деня и 10 през нощта. Да не говорим колко много дъжд се изля“…

Прочети още…

Жътвата на ечемик и пшеница в Северна България ще закъснее средно с две седмици10 дни

Жътвата на ечемик и пшеница в Северна България ще закъснее средно с две седмици10 дни

Жът­вата на ечемик и пшеница в Северна Бъл­гария се очаква да закъс­нее средно с 10 до мак­симум 15 дни, заради обил­ните валежи през пос­лед­ните сед­мици. Проверка на АгроК­луб сред земедел­ски произ­водители показва, че повечето земедел­ски масиви наличието на вода е огромно, особено в регионите на Плевен, Ловеч, Велико Тър­ново, части от Русен­ско, а също в региона на Тър­говище и Шумен.

За раз­лика от Северна Бъл­гария, в южните части на страната, където също пад­наха дъж­дове, положението е съв­сем…

Прочети още…

Инфлацията на път да „стопи“ приходите от добрата цена при зърното

Инфлацията на път да „стопи“ приходите от добрата цена при зърното

От началото на годината цените на торовете скочиха почти двойно, пос­къп­ване има и при останалите кон­сумативи като семена и препарати за рас­тителна защита, каз­ват от Национал­ната асоциация на зър­ноп­роиз­водителите

Пос­лед­ните дъж­дове в Доб­ру­джа се отразяват изк­лючително добре на есен­ниците, но поради лабил­ното време никой от фер­мерите не се наема преди жът­вата да даде точни прог­нози по отношение на добивите от пшеница, ечемик или рапица. Това съобщи за Синор.бг пред­седателят на Национал­ната…

Прочети още…

България

Икономика

Loading...

Спорт

Свят