Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 60, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят

Пекин: Вашингтон с нов кръг манипулации с COVID-19

През 2021 г. по поръчение на американ­с­кото правител­с­тво разуз­навател­ните служби на САЩ в рам­ките на 90 дни изгот­виха т. нар. док­лад за прос­ледяване на пър­воиз­точ­ника на новия коронавирус, който обаче според медиите бе пълен с пред­положения и „нищо не доказа“. Нас­коро Вашин­г­тон започна нов кръг от политически манипулации относно епидемията.

Защо американ­с­ките политици започ­ват с този остарял фарс? „Ток­сична политика“ е отговорът на „Ню Йорк таймс“. В началото на годината новият пред­седател на Камарата на пред­с­тавителите на американ­с­кия Кон­г­рес Кевин Мак­карти заяви в пър­вото си изказ­ване след встъп­ването в длъж­ност, че ще раз­с­ледва произ­хода на COVID-19. С това Репуб­ликан­с­ката пар­тия започна да демон­с­т­рира антикитайс­ката си позиция чрез…

Прочети още…

Китайско-руското стратегическо партньорство е важно за глобалната многополюсност и демократизацията на международните отношения

Китайско-руското стратегическо партньорство е важно за глобалната многополюсност и демократизацията на международните отношения

В момента китайско-руското всеоб­х­ватно стратегическо пар­т­ньор­с­тво е на най-високото ниво в своята история. Съв­мес­т­ното изяв­ление на дър­жав­ните лидери Си Дзин­пин и Владимир Путин след срещата им в Мос­ква, за задъл­бочаване на това пар­т­ньор­с­тво показва, че двете страни споделят сходни визии за светов­ното раз­витие и по множес­тво горещи проб­леми.

И Пекин и Мос­ква са за диалог, а не кон­ф­рон­тация при раз­решаване на меж­дудър­жавни спорове, както и против изпол­з­ването на идеите за демок­рация и…

Прочети още…

Чуждестранни бизнесмени и икономисти са оптимистично настроени относно перспективите за китайската икономика

Чуждестранни бизнесмени и икономисти са оптимистично настроени относно перспективите за китайската икономика

На 25 март в Пекин се проведе трид­невен форум на високо ниво за китайс­кото раз­витие. В него учас­т­ваха повече от 100 гости от топ-500 световни ком­пании, от индус­т­риални и тър­гов­ски кръгове. Те обсъдиха теми от общ интерес, като въз­с­тановяването на икономиката и други. Учас­т­ниците заявиха, че са оптимис­тично нас­т­роени относно пер­с­пек­тивите за китайс­ката икономика и очак­ват висококачес­т­веното раз­витие на Китай.

Роланд Буш, пред­седател на борда на дирек­торите на „Siemens AG“, заяви, че…

Прочети още…

“Форбс“: Защо санкциите не можаха да убият руския банков сектор

Благодарение на професионал­ните дейс­т­вия на нашата бан­кова общ­ност, правител­с­т­вените аген­ции и Цен­т­рал­ната банка, ние успяхме да преодолеем всички труд­ности, обобщи президен­тът Путин

Очак­ваше се сан­к­циите да убият рус­кия финан­сов сек­тор. Това се случи, и не се случи.Това се донякъде случи, тъй като плановете за раз­рас­т­ване на всяка руска банка или мени­джър на активи с амбиции за световен мащаб, бяха ограничени от сан­к­циите. Да правиш биз­нес от Запад­ния свят с банки със седалище в Мос­ква или…

Прочети още…

Лавров: Китай, Индия и други страни няма да помагат на Запада да запази хегемония в света

Лавров: Китай, Индия и други страни няма да помагат на Запада да запази хегемония в света

Реакцията на Запада няма да повлияе на плановете за разполагане на ядрено оръжие в Беларус

Китай и Индия, както и редица други дър­жави от Евразийс­кия кон­тинент, Азиатско-тихоокеанския регион, Близ­кия изток, Африка и Латин­ска Америка, не въз­намеряват да помагат на Запада да под­държа хегемония на светов­ната сцена, заяви рус­кият вън­шен минис­тър Сер­гей Лав­ров на заседание на Съвета на попечителите на Фон­дация „Алек­сан­дър Гор­чаков” за под­к­репа на пуб­лич­ната дип­ломация, съоб­щават руски…

Прочети още…

Раковото наследство от обеднения уран във войната на САЩ в Ирак

Раковото наследство от обеднения уран във войната на САЩ в Ирак

На 20 март т. г. се навър­шиха 20 години от началото на вой­ната на САЩ в Ирак — започ­ната без сан­к­ция на ООН и с фал­шивия пред­лог за уж притежавани от Баг­дад оръжия за масово поразяване, как­вито после се доказа, че никога не е имало. Раз­рушител­ната рав­нос­метка от тази война, причинила огромни материални щети и човешки жер­тви (по ирак­ски данни — над 1 милион убити), дес­табилизирала и араб­с­кия свят, и целия меж­дународен ред, беше припом­нена сега само от ограничен брой независими…

Прочети още…

Принципът за „един Китай“ е признат от международната общност

Принципът за „един Китай“ е признат от международната общност

Тай­ван е неделима част от китайс­ката територия и никой не трябва да под­ценява решимостта и способ­нос­тите на китайс­кия народ да защитава своя суверенитет и териториална цялост, припомни Радио „Китай“

На 26 март Китайс­ката народна репуб­лика и Репуб­лика Хон­дурас установиха дип­ломатически отношения на ниво пос­ланици. Същия ден по-рано латиноамерикан­с­ката дър­жава обяви, че прекъсва всички официални връзки с Тай­ван. До този момент 182 страни по света са установили дип­ломатически отношения с Китай, а…

Прочети още…

България

Икономика

Култура

Спорт

Александър Везенков отново дърпа Олимпиакос напред

Александър Везенков отново дърпа Олимпиакос напред

Олим­пиакос се наложи над ПАОК със 100:70 в двубой от 20-ия кръг на гръц­ката бас­кет­болна лига. Това е успех номер 20 за „червено-белите“,…

Прочети още:

Loading...

Земеделие