Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 276, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Москва: Разширяването на НАТО крие неприемливи рискове

Москва: Разширяването на НАТО крие неприемливи рискове

Москва: Разширяването на НАТО крие неприемливи рискове

Русия очаква да излезе от кризисната ситуация в отношенията си с Алианса на основата на баланс на интересите

Напом­ням, че през 1999 г. на вратите на НАТО почука само една дър­жава с обща граница с Русия — Полша. Днес в със­тава на НАТО влязоха много страни, а тех­ните територии очевидно се изпол­з­ват за проек­тиране на сила в посока Русия от раз­лични геог­раф­ски посоки и в стратегическа дъл­бочина”, каза зам.-министърът на вън­ш­ните работи на Русия Алек­сан­дър Грушко след края на заседанието на Съвета НАТО–Русия.Това зас­т­раши сериозно нашата сигур­ност и съз­даде неп­рием­ливи рис­кове за нея, на които ние ще се противопос­тавим”, под­черта Грушко.

По време на преговорите Русия дирек­тно и „без полит­корек­тнни фор­мулировки” е заявила пред НАТО, какви биха били въз­мож­ните пос­ледици за европейс­ката сигур­ност в случай на по-нататъшно влошаване на ситуацията, пише Епицен­тър. „Ние посочихме много чес­тно, отк­ровено, без заобикалки и без някакви политически корек­тни фор­мули, че по-нататъшното нап­рягане на ситуацията може да доведе до най-непредвидимите и тежки пос­ледици за европейс­ката сигур­ност”, каза още той.

По думите на Грушко, заседанието на Съвета НАТО–Русия е било пос­ветено на анализ на всички фак­тори, оказ­ващи влияние върху влошаването на европейс­ката сигур­ност, което се наб­людава през пос­лед­ните години, като рус­ката страна е пред­с­тавила своята гледна точка по този въп­рос. Според заместник-министъра, НАТО трябва да предос­тави на Русия правни гаран­ции за нераз­ширяването си на Изток. Грушко изрази също така заг­риженост от стремежа на НАТО да свали тавана за изпол­з­ването на ядрено оръжие.

В своето военно раз­витие Съединените щати и тех­ните съюз­ници се опит­ват да пос­тиг­нат превъз­ход­с­тво във всички оперативни среди: суша, въз­дух и море. Сега наред са кос­мосът и кибер­п­рос­т­ран­с­т­вото, във всички въз­можни театри на военни дейс­т­вия. Кон­цеп­туално, оперативно и тех­нически се понижава таванът за изпол­з­ване на ядрено оръжие. Виж­даме, че в сценария на раз­лични учения се въвежда ядрен ком­понент, което също предиз­виква у нас сериозно ни без­покойс­тво”, под­черта Грушко.

Русия очаква да излезе от кризис­ната ситуация в отношенията си с НАТО на основата на баланс на интересите. В този смисъл рус­кият замес­т­ник минис­тър не изк­лючи варианта Русия да въз­с­танови своята дип­ломатическа мисия в НАТО (чийто ръководител е Грушко до януари 2018 г. – б. р.), ако Алиан­сът промени под­хода си по отношение на усилията за общата сигур­ност.

Русия няма да поз­воли да ѝ? се дик­тува, каква трябва да бъде чис­леността на ней­ната дип­ломатическа мисия в НАТО. Грушко припомни, че след многок­ратни изкус­т­вени сък­ращения общата чис­леност на рус­ката дип­ломатическа мисия, включително военни и тех­нически служители, е била определена на 10, което е „абсолютно неп­рием­ливо“.

НАТО не смята раз­ширяването си за агресия, тъй като то „раз­п­рос­т­ранява демок­рация“, каза Йенс Стол­тен­берг, генерален сек­ретар на организацията, след заседанието на Съвета НАТО-Русия в сряда. Той каза, че Алиан­сът е отказал да гаран­тира, че Украйна няма да се присъедини към НАТО, но е готов да обсъди с Русия взаим­ното ограничаване на ракетите в Европа и въп­роса за ядрената политика. Именно гаран­цията, че Украйна и Грузия няма да се присъединят към Алианса, беше едно от основ­ните искания на Русия по въп­роса за сигур­ността, пише рус­кото издание „Комер­сант“.

Всички членове са съг­ласни с основ­ния прин­цип: че всяка дър­жава има право да избере своя соб­с­т­вен път. Съюз­ниците също са съг­ласни, че само Украйна и 30-те съюз­ници могат да решат кога Украйна ще бъде готова да стане член на НАТО, никой друг. Русия не може да наложи вето на присъединяването на Украйна към НАТО“, каза Йенс Стол­тен­берг.

Генерал­ният сек­ретар отбеляза, че Алиан­сът призовава Мос­ква да уважава суверенитета и териториал­ната цялост на всички съседи. НАТО, каза още той, в случай на ескалация в Украйна може да засили присъс­т­вието си на територията на източ­ните съюз­ници.

България

Икономика

Култура

Да си спомним за великия Владимир Висоцки

Да си спомним за великия Владимир Висоцки

Бардът и актьор е кумир на руската, а и на световната публика, а популярността му и днес е сравнима с тази на Юрий Гагарин и маршал Жуков

Нав…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Милан и Ювентус зарадваха Интер с нулево равенство

Милан и Ювентус зарадваха Интер с нулево равенство

Милан и Ювен­тус завър­шиха 0:0 в голямото дерби от 23-ия кръг на италиан­с­ката Серия “А“, а равен­с­т­вото отдалечи “росонерите“ от лидера и …

Прочети още:

Loading...

Земеделие