Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 184, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

Потвърдени са около две дузини културни обекти, както и 1394 км железопътна линия в Иран

След няколко дни онлайн обсъж­дания Организацията на Обединените нации за образование, наука и кул­тура (ЮНЕСКО) реши да добави 33 нови обекта към списъка си за световно кул­турно нас­лед­с­тво до момента, като пред­с­тоят още дис­кусии, пише БГНЕС.

Поради пан­демията от COVID-19 Комитетът на ЮНЕСКО за световно нас­лед­с­тво не се срещна миналата година, така че таз­годиш­ната сесия, базирана във Фуджоу, Китай и на която присъс­т­ват вир­туално учас­т­ници от цял свят, прераз­г­лежда номинациите за 2020 и 2021 г.

ЮНЕСКО определя пър­вите си обекти на светов­ното нас­лед­с­тво през 1978 г., като Национал­ният парк Йелоус­тоун в САЩ и Галапагос­ките ост­рови в Еквадор са сред дес­тинациите във встъпител­ния списък. Четири десетилетия по-късно да бъде коронясана за обект на светов­ното нас­лед­с­тво на ЮНЕСКО остава силно желана чест за много дес­тинации. Според ЮНЕСКО, за да бъдат включени в списъка на светов­ното нас­лед­с­тво, обек­тите трябва да имат „изк­лючителна универ­сална стой­ност“. Процесът на номиниране може да отнеме години.

Дес­тинациите трябва да отговарят на един от няколко критерия, за да влязат в списъка. Може те да са „уникално или поне изк­лючително свидетел­с­тво за кул­турна традиция или жива или изчез­нала цивилизация“. Или те могат да съдър­жат „природни явления с голямо значение или области с изк­лючителна природна и естетическа красота“. Ако емб­лематично място получи статут на ЮНЕСКО, страната може да получи финан­сова помощ и екс­пер­тни съвети от ЮНЕСКО, за да помогне за запаз­ването на обекта. Статусът на ЮНЕСКО също пос­тавя дес­тинацията на кар­тата и понякога доп­ринася за увеличаване на броя на турис­тите. От друга страна, някои от най-известните обекти на ЮНЕСКО са и дес­тинациите, превър­нали се в синоним на прекомерен туризъм през пос­лед­ните години.

Пред­с­тавител на ЮНЕСКО заявява пред Си Ен Ен, че разис­к­ванията ще прик­лючат в днес. До този момент в списъка са добавени няколко природни обекти, вкл. гор­с­кия ком­п­лекс Kaeng Krachan в Тай­ланд. Гора, извес­тна със своите зас­т­рашени рас­тения и птици. Освен това са пот­вър­дени около две дузини кул­турни обекти, вкл. историчес­кият варовиков град As-Salt в Йор­дания. В списъка е и археологичес­кият ком­п­лекс Chankillo в Перу, праис­торически обект, който е бил изпол­з­ван за прос­ледяване на слън­цето, за да се отбележат дати в продъл­жение на една година. От своя страна, иран­с­ката железопът­ната линия „Transiranн“, 1394-километрово трасе, което пресича две планин­ски вериги, сега също е обект на светов­ното нас­лед­с­тво на ЮНЕСКО

България

Икономика

Култура

Спорт

Пирин губел точки заради съдиите

Пирин губел точки заради съдиите

В предстоящите двубои ще започнем да побеждаваме, убеден е Станислав Костов

Фут­болис­тът на Пирин (Благоев­г­рад) Станис­лав Кос­тов говори пред S…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...