Путин разчита НАТО да разгледа предложенията за намаляване на напрежението

Путин разчита НАТО да разгледа предложенията за намаляване на напрежението

Москва е загрижена от изграждането на инфраструктура на Алианса в близост до руските граници

Русия не може да не се притес­нява от продъл­жаващото изг­раж­дане на НАТО на военни способ­ности и инф­рас­т­рук­тура в близост до границите ѝ?, но Мос­ква очаква Алиан­сът да обмисли инициативите й за намаляване на нап­режението. Това заяви дър­жав­ният глава на Рус­ката федерация Владимир Путин във видеопос­ланието си към учас­т­ниците и гос­тите на IX Мос­ков­ска кон­ферен­ция по меж­дународна сигур­ност, пуб­ликувано в сряда на уеб­сайта на Кремъл, предава Епицен­тър.

Раз­бира се, не можем да не сме заг­рижени от продъл­жаващото изг­раж­дане на воен­ните способ­ности и инф­рас­т­рук­тура на НАТО в близост до рус­ките граници, както и от факта, че Aлиан­сът отказва да раз­г­леда кон­с­т­рук­тивно нашите пред­ложения за деес­калация на нап­режението и намаляване на риска от неп­ред­с­казуеми инциденти“, каза рус­кият лидер. Той под­черта, че рус­ката страна „очаква, че здравият разум и желанието за раз­витие на кон­с­т­рук­тивни отношения с нас в крайна сметка ще над­делеят“.

Президен­тът отбеляза, че усилията на Русия са насочени към намаляване на рис­ковете, осигуряване на пред­с­казуемост и раз­решаване на раз­личията чрез диалог и кон­к­ретни споразумения, включително в областта на кон­т­рола на оръжията. В тази връзка той под­черта, че новото „урав­нение на сигур­ността“ трябва да вземе пред­вид всички фак­тори, влияещи върху стратегичес­ката стабил­ност в отношенията им. „По-рано Русия пред­с­тави пред­ложение за раз­работ­ване на ново „урав­нение на сигур­ността“. В него трябва да се вземат пред­вид всички фак­тори, влияещи върху стратегичес­ката стабил­ност в тях­ната взаимов­ръзка“, поясни Путин.

Рус­кият лидер изрази убеж­дението си, че „политичес­ката воля и готов­ността за ком­п­ромис могат да дадат положителен резул­тат“. Според него ясно доказател­с­тво за това е удъл­жаването от Русия и САЩ на Договора за намаляване на стратегичес­ките нападателни въоръжения до 2026 г.

Путин припомни, че на 22 юни Русия отбеляза 80 години от нападението на Нацис­тка Гер­мания над страната. „Уроците от Великата отечес­т­вена война имат специална цена за нас и ние ще нап­равим всичко, за да гаран­тираме мир и сигур­ност за хората в Русия, да подоб­рим нашите въоръжени сили и, раз­бира се, да изпол­з­ваме въз­мож­нос­тите на дип­ломацията, да проведем смис­лен диалог с всички заин­тересовани пар­т­ньори“, увери президен­тът.

Той пос­тави специален акцент върху факта, че Мос­ква не дик­тува волята си на други дър­жави, готова е да раз­говаря на равни начала, изпол­з­вайки политически и дип­ломатически методи, да учас­тва в решаването на глобални и регионални проб­леми, да раз­шири твор­чес­кото сът­руд­ничес­тво с всички дър­жави.