Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 148, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Путин разчита НАТО да разгледа предложенията за намаляване на напрежението

Путин разчита НАТО да разгледа предложенията за намаляване на напрежението

Путин разчита НАТО да разгледа предложенията за намаляване на напрежението

Москва е загрижена от изграждането на инфраструктура на Алианса в близост до руските граници

Русия не може да не се притес­нява от продъл­жаващото изг­раж­дане на НАТО на военни способ­ности и инф­рас­т­рук­тура в близост до границите ѝ?, но Мос­ква очаква Алиан­сът да обмисли инициативите й за намаляване на нап­режението. Това заяви дър­жав­ният глава на Рус­ката федерация Владимир Путин във видеопос­ланието си към учас­т­ниците и гос­тите на IX Мос­ков­ска кон­ферен­ция по меж­дународна сигур­ност, пуб­ликувано в сряда на уеб­сайта на Кремъл, предава Епицен­тър.

Раз­бира се, не можем да не сме заг­рижени от продъл­жаващото изг­раж­дане на воен­ните способ­ности и инф­рас­т­рук­тура на НАТО в близост до рус­ките граници, както и от факта, че Aлиан­сът отказва да раз­г­леда кон­с­т­рук­тивно нашите пред­ложения за деес­калация на нап­режението и намаляване на риска от неп­ред­с­казуеми инциденти“, каза рус­кият лидер. Той под­черта, че рус­ката страна „очаква, че здравият разум и желанието за раз­витие на кон­с­т­рук­тивни отношения с нас в крайна сметка ще над­делеят“.

Президен­тът отбеляза, че усилията на Русия са насочени към намаляване на рис­ковете, осигуряване на пред­с­казуемост и раз­решаване на раз­личията чрез диалог и кон­к­ретни споразумения, включително в областта на кон­т­рола на оръжията. В тази връзка той под­черта, че новото „урав­нение на сигур­ността“ трябва да вземе пред­вид всички фак­тори, влияещи върху стратегичес­ката стабил­ност в отношенията им. „По-рано Русия пред­с­тави пред­ложение за раз­работ­ване на ново „урав­нение на сигур­ността“. В него трябва да се вземат пред­вид всички фак­тори, влияещи върху стратегичес­ката стабил­ност в тях­ната взаимов­ръзка“, поясни Путин.

Рус­кият лидер изрази убеж­дението си, че „политичес­ката воля и готов­ността за ком­п­ромис могат да дадат положителен резул­тат“. Според него ясно доказател­с­тво за това е удъл­жаването от Русия и САЩ на Договора за намаляване на стратегичес­ките нападателни въоръжения до 2026 г.

Путин припомни, че на 22 юни Русия отбеляза 80 години от нападението на Нацис­тка Гер­мания над страната. „Уроците от Великата отечес­т­вена война имат специална цена за нас и ние ще нап­равим всичко, за да гаран­тираме мир и сигур­ност за хората в Русия, да подоб­рим нашите въоръжени сили и, раз­бира се, да изпол­з­ваме въз­мож­нос­тите на дип­ломацията, да проведем смис­лен диалог с всички заин­тересовани пар­т­ньори“, увери президен­тът.

Той пос­тави специален акцент върху факта, че Мос­ква не дик­тува волята си на други дър­жави, готова е да раз­говаря на равни начала, изпол­з­вайки политически и дип­ломатически методи, да учас­тва в решаването на глобални и регионални проб­леми, да раз­шири твор­чес­кото сът­руд­ничес­тво с всички дър­жави.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Индийска медалистка получи бонус безплатна пица до края на живота си

Индий­ката Мирабай Чану спечели сребърен медал във вдигането на тежести при жените в кат. до 49 кг, който е един­с­т­вен за родината ѝ? до момен…

Прочети още:

Loading...

Земеделие