Семейните двойки в Япония трябва да използват едно и също фамилно име

Вър­хов­ният съд на Япония отх­върли вчера обжал­ване, подадено от три двойки, искащи да запазят фамил­ните си имена след брака, като пос­танови, че законите, изис­к­ващи япон­с­ките семейни двойки да изберат едно фамилно име, са кон­с­титуцион­носъоб­разни, предаде Рой­терс.

Трите двойки нас­тояваха, че раз­поред­бите са дис­к­риминационни, изтък­вайки като аргумент нарас­т­ващата общес­т­вена под­к­репа за раз­решаване на сключилите брак хора да изпол­з­ват раз­лични фамилни имена.

Дебатите по въп­роса се превър­наха в гореща тема сред политиците, след като миналата година Йошихиде Суга замени на премиер­ски пост Шин­дзо Абе, за когото се смята, че под­държа по-консервативни въз­г­леди в тази област. Някои депутати от управ­ляващата коалиция под­к­репят идеята да се поз­воли на семей­ните двойки да решават какви имена да изпол­з­ват, но това среща съп­ротива от кон­сер­ватив­ното крило в управ­ляващата Либерално-демократическа пар­тия, което нас­тоява, че подобна стъпка ще нав­реди на семей­ното един­с­тво и противоречи на традицията.