Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Двете сесии - задълбочено обсъждане по пътя напред

Двете сесии - задълбочено обсъждане по пътя напред

Двете сесии - задълбочено обсъждане по пътя напред

Коментар на българския публицист Петър Герасимов по повод двете годишни сесии на НК на КНПКС и на Общокитайското събрание на народните представители

По традиция, в началото на годината започ­ват работа двете важни годишни сесии — на Национал­ния комитет на Китайс­кия народен политически кон­сул­тативен съвет (НК на КНПКС) и на Общокитайс­кото съб­рание на народ­ните пред­с­тавители (ОСНП) — вис­шият НК на КНПКС. В сесията на НК на КНПКС, която започна работа на чет­върти март т. г., учас­т­ваха пред­седателя Си Дзин­пин и други видни пар­тийни и дър­жавни ръководители.

През след­ващата сед­мица членовете на НК на КНПКС (над 2 100 души) ще раз­г­ледат док­лада за работата на Пос­тоян­ния комитет на вър­хов­ния кон­сул­тативен орган и ще учас­т­ват като наб­людатели в годиш­ната сесия на ОСНП.

Глав­ните теми и на двете сесии — задъл­бочен анализ на вече пос­тиг­натото през изминалата 2020-та и пътят на раз­витието на огром­ната страна според пред­начер­танията на 14-тия пет­годишен план (20212025).

Основ­ният извод на вече пос­тиг­натото е, че въп­реки огром­ните мащаби на пан­демията, социалис­тически Китай успя да преодолее труд­нос­тите, предиз­викани от голямата зараза и в неочак­вани за мнозина срокове въз­с­танови своята икономическа мощ. Бе пос­тиг­ната и историческа пълна победа в бор­бата срещу бед­ността, като само за пос­лед­ните осем години от недоимъка бяха изведени 100 милиона души. По този начин — за един срав­нително кратък исторически срок — около четири десетилетия в Китайс­ката народна репуб­лика преодоляха бед­ността над 730 милиона мъже, жени и деца — почти десет процента от светов­ното население!

Това пос­тижение зас­лужено влезе в аналите на ООН и на светов­ната история — като без­п­рецеден­тен хуманен акт — не само за Китай, но и за целия свят. Защото китайс­кия опит и пример несъм­нено ще бъде водещ век­тор, сериозен стимул в усилията на десетки други дър­жави да се справят с тази социална язва.

Дори и в теж­ката пан­демична 2020 г. КНР бележи сериозен ръст на Брут­ния вът­решен продукт (БВП), основен показател, който се срина в редица раз­вити индус­т­риални страни. Това означава по-висок жиз­нен стан­дарт за редовите китайци, по-широка база за бъдещо всес­т­ранно раз­витие и за продъл­жаване политиката на отвореност, осъщес­т­вявана от ККП под ръковод­с­т­вото на пред­седателя Си Дзин­пин. Комен­тирайки успеш­ния край на бор­бата с бед­ността китайс­кият лидер лаконично отбеляза: “Бед­ността не е социализъм“. Една особено силна и мъдра мисъл, син­тезирано напът­с­т­вие към осъщес­т­вяване на т. нар. “китайска мечта“ — съз­даването на средна прос­перираща класа от стотици милиони мъже и жени в новия етап, очер­тан от пред­седателя Си — етап, който трябва да завърши до 2049 г., стогодиш­ния рож­ден ден на Китайс­ката народна репуб­лика.

В прог­нос­тич­ните комен­тари и анализи на започ­ващия тази година 14-ти пет­годишен план несъм­нено водещо място и на двете таз­годишни сесии на НК на КНПКС и на ОСНП ще заемат въз­мож­нос­тите и пер­с­пек­тивите пред бур­ното раз­витие на високите тех­нологии — една повеля на съв­ремието и на новата световна научно-техническа Революция 4.0. Без тези тех­нологии не може да бъде пос­тиг­нат пред­с­тоящия неминуем скок в изпол­з­ването на изкус­т­вения интелект (ИИ), който от своя страна определя бъдещото раз­витие на елек­т­рониката и роботизацията. В това отношение Китай вече е доказал, че се намира на лидер­ски позиции в глобален план и че е готов да положи нови, още по-големи и значими усилия в това нап­рав­ление.

От Радио „Китай“

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...