Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Франциск посети преживелите насилието на ислямистите Мосул и Каракош

Франциск посети преживелите насилието на ислямистите Мосул и Каракош

Франциск посети преживелите насилието на ислямистите Мосул и Каракош

Нека жените да бъдат уважавани и защитавани, призова папата при посещението си в Ирак

Папа Фран­циск посети ирак­с­кия град Каракош, пореден етап от обикол­ката му в Северен Ирак, започ­нала по-рано в сэбота с визита и молитва в Мосул. Каракош по-рано продъл­жително беше окупиран от Ислям­ска дър­жава (ИД).

При прис­тигането си в града папата бе привет­с­т­ван от множес­тво, раз­мах­ващо пал­мови и мас­линови клонки, съб­рало се пок­рай пътя, откъдето премина автомобил­ната колона, в която се намираше Фран­циск. В даден момент папата отвори прозореца на колата, в която пътуваше, и помаха на хората, някои от които бяха без маски, въп­реки коронавирус­ната зараза, ширеща се в страната. Колоната спря пред Цър­к­вата на Непороч­ното зачатие в Каракош. Там папата се срещна с богомолци, отс­лужи традицион­ната неделна молитва, след което чу раз­казите на жители, преживели жес­токос­тите на ИД. Цър­к­вата на Непороч­ното зачатие беше опожарена от ИД, но в пос­лед­ните няколко години беше въз­с­тановена.

Организаторите на проявата на папата в Каракош заявиха по-рано, че очак­ват няколко стотин души в храма. На входа на цър­к­вата всички влизащи, които се бяха снаб­дили със специален билет, бяха проверявани, а тем­пературата им беше измер­вана. Пред множес­т­вото в храма папата каза, че “пътят към пъл­ното озд­равяване е все още дълъг“, визирайки раните, нанесени на мес­т­ните жители от жес­токос­тите на ИД. Той прикани богомол­ците да не губят кураж и каза, че “способ­ността да се прощава“ и “куражът за борба“ са необ­ходими. “Нас­тъпи момен­тът за въз­с­тановяване и за ново начало“, добави папата пред богомол­ците в храма. Сред тях беше и Амал Ецо, дирек­тор­ката на католичес­кото училище в Каракош, която припомня, че правител­с­т­вото засега не е помог­нало на хората да въз­с­тановят домовете си, а помощта е дошла от меж­дународни организации.

Сред хората в цър­к­вата жените бяха повече и се отк­рояваха с цвет­ните си дрехи с пайети във всякакви нюанси. На тях папата отдели специално внимание. “Бих искал да благодаря от все сърце на всички майки и жени в тази страна, на всички смели жени, които продъл­жават да дават живот въп­реки издевател­с­т­вата и раните“, каза той. “Нека жените да бъдат уважавани и защитавани! Нека да им се обръща внимание и да им се дават въз­мож­ности!“, под­черта Фран­циск. По този повод АФП припомня, че процен­тът на трудещите се жени в Ирак е най-нисък в света, а същев­ременно едно на 10 домакин­с­тва е оглавявано от жена, тъй като продъл­жилите 40 години военни кон­ф­ликти често пъти са отнели живота на бащата, съп­руга или на синовете в семейс­т­вото.

Нас­ред руините, оставени от ислямис­тите в Мосул, папа Фран­циск се помоли за жер­т­вите на вой­ната срещу Ислям­ска дър­жава. Мяс­тото не е изб­рано случайно. Мосул именно беше “столица“ на самоп­ровъз­г­ласения от ислямис­тите халифат в части от територията на Ирак и Сирия. Визитата на Фран­циск в Мосул протече при много строги мерки за сигур­ност.

“Трагич­ното намаляване на броя на пос­ледователите на Хрис­тос тук и в Близ­кия изток е невъоб­разима щета, не само за самите пос­ледователи и тех­ните общ­ности, но и за самото общес­тво, което те остават зад себе си“, каза папата в Мосул. Хрис­тиян­с­ката общ­ност в Ирак е една от най-старите в света, но е също и общ­ност, белязана от най-голямо заминаване в изг­нание.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...